Krótki termin na wznowienie postępowania po wyroku TSUE sankcja vat

Wyrokiem z 15 kwietnia 2021 r. C-935/19 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż polska sankcja VAT nałożona na podatnika, który jedynie pomylił się w rozliczeniu podatku od towarów i usług, jest niewspółmiernie wysoka. Co to oznacza w praktyce? Podmioty wobec, których postępowania już się zakończyły, a ich sytuacja była analogiczna do sytuacji podatnika, którego dotyczył wyrok TSUE, mają szansę na wznowienie postępowania i odzyskanie zapłaconej kary.

Wznowienie postępowania z przyczyny wymienionej w art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej następuje na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Termin jest krótki. Wydaje się jednak, że warto dokonać audytu rozstrzygnięć VAT pod kątem wznowienia postępowania. Czas start!

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Podział nieruchomości quoad usum

Umowa o podział nieruchomości do korzystania (quoad usum) określa sposób korzystania z nieruchomości.

Ustawa nie wymaga sporządzenia tej umowy w formie aktu notarialnego. Niekiedy jednak sporządzenie umowy o podział nieruchomości do korzystania w formie aktu notarialnego ze względu na okoliczności faktyczne i prawne może być przydatne.

Umowa ta  ma charakter obligacyjny (tak trafnie wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, sygn. III Ca 110/14). W literaturze można też spotkać pogląd przeciwny (moim zdaniem nietrafny). W tym kontekście można zwrócić uwagę na orzecznictwo dotyczące skuteczności wyłącznie między stronami umowy, umowy o podział do korzystania zawieranej przez pierwszego nabywcę lokalu z deweloperem.

W związku z obligacyjnym charakterem czynności omawianego podziału, ustawodawca nie wymaga również, aby ten podział był zgodny z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Wymagania formalne

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. jest to czynność prawna mająca na celu przeniesienie tych udziałów na nabywcę.

Jakie wymagania formalne stawia ustawodawca umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

Po pierwsze, zawarcie omawianej umowy wymaga co najmniej formy z podpisami poświadczonymi notarialnie. W takiej sytuacji umowę sporządzają strony umowy, najczęściej przy pomocy zawodowego prawnika, a jedynie podpisy składają przed notariuszem. Dla zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. dopuszczalna jest także forma aktu notarialnego.

O czym jeszcze należy pamiętać decydując się na sprzedaż lub kupno udziałów?

O sprzedaży udziałów należy zawiadomić spółkę z kilku względów.

Umowa spółki może bowiem wymagać zgody Spółki (najczęściej zarządu, rzadziej nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników) na zbycie udziałów i wprowadzać w tym zakresie różne ograniczenia, np. określone quorum, określoną większość, określone kwalifikacje po stronie nabywcy itd. Nieskuteczne jest natomiast całkowite wyłączenie możliwości sprzedaży udziału w spółce z o.o.

W przypadku wystąpienia trudności ze strony spółki co do uzyskania zgody na sprzedaż udziałów, warto skonsultować z zawodowym prawnikiem złożenie wniosku do Sądu o wyrażenie zgody na zbycie udziału.

Jeśli umowa spółki nie zawiera postanowień przeciwnych, dotychczasowym wspólnikom nie przysługuje pierwszeństwo nabycia udziałów, ani prawo pierwokupu. Jeśli jednak takie uprawnienie dotychczasowym wspólnikom przysługuje, to dopiero zawiadomienie spółki o sprzedaży udziałów umożliwi przesłanie przez zarząd odpowiednich informacji do wspólników. Gdy obowiązki informacyjne zostały wykonane, a dotychczasowi wspólnicy w określonym terminie nie złożą oświadczenia o skorzystaniu z przysługującego im uprawnienia, sprzedaż udziałów w spółce z o.o. może być dokonana bez ryzyka wad prawnych.

Ograniczenia w sprzedaży udziałów w spółce z o.o. mogą również wynikać z praw innych osób trzecich.

Skutki sprzedaży udziałów

Kupujący powinien zawiadomić spółkę o nabyciu jej udziałów. Od tego zależy wykonywanie przez niego uprawnień właścicielskich w spółce. Ponadto, Spółka powinna zgłosić zbycie udziałów do KRS i złożyć wymagane formularze wraz z aktualną listą wspólników.

Nabywca udziału odpowiada wobec spółki solidarnie ze zbywcą za niespełnione świadczenia należne spółce ze zbytego udziału lub zbytej części udziału, np. powtarzające się świadczenia niepieniężne lub dopłaty.

Sprzedaż udziałów opodatkowana jest podatkiem dochodowym 19% po stronie zbywcy oraz 1% podatku od czynności cywilnoprawnych, który rozlicza nabywca.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Odpowiedzialność podatkowa likwidatora stowarzyszenia

Co do zasady funkcje likwidatorów sprawują członkowie zarządu stowarzyszenia. Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów stowarzyszenia mimo podobieństwa do odpowiedzialności za zaległości podatkowe członków zarządu spółek kapitałowych, nie jest identyczna. Przepisy o odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych w tym zakresie stosuje się bowiem jedynie odpowiednio. Ponadto, co istotne, nie ma tu zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za zaległości podatkowe dla likwidatorów ustanowionych przez sąd. Może się więc okazać, że pomimo braku majątku spółki w dniu objęcia funkcji przez likwidatora, będzie on odpowiadał za zaległości podatkowe stowarzyszenia. Warto zatem podejmując się pełnienia funkcji likwidatora stowarzyszenia znać jego sytuację majątkową. O ile w prawie o stowarzyszeniach brak jest regulacji dotyczących odpowiedzialności zarządu stowarzyszenia za zobowiązania wobec osób trzecich, to istniejące przepisy wskazują, że likwidator stowarzyszenia, także ustanowiony przez sąd, odpowiada podatkowo.

 

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.