Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies”

przez dr Agnieszkę Zając, Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego,

prowadzącą Serwis w domenie https://www.agnieszkazajac.com

§ 1.

Definicje

1/ Serwis – strony internetowe w domenie https://www.agnieszkazajac.com, na których Usługodawca prowadzi działalność.

2/ Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu.

3/ Usługodawca – radca prawny i doradca podatkowy dr Agnieszka Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Zając, w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego pod adresem: ul. Lęborska 3b, Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/3363, NIP: 9251796337, REGON: 384438256, email: kancelaria@agnieszkazajac.com.

4/ Administrator danych osobowych – radca prawny i doradca podatkowy dr Agnieszka Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Zając, w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego pod adresem: ul. Lęborska 3b, Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/3363, NIP: 9251796337, REGON: 384438256, email: kancelaria@agnieszkazajac.com.

5/ Operator danych osobowych – radca prawny i doradca podatkowy dr Agnieszka Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Zając, w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego pod adresem: ul. Lęborska 3b, Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/3363, NIP: 9251796337, REGON: 384438256, email: kancelaria@agnieszkazajac.com.

6/ RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7/ Polityka – polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” obejmująca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu, z wyłączeniem zakresu, do którego znajduje zastosowanie inna niż niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies’.

8/ Pliki „cookies” – pliki „cookies” i podobne technologie uregulowane Dyrektywą WE

o prywatności i łączności elektronicznej (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT), czyli dane informatyczne, w tym małe pliki tekstowe, zapisywane w pamięci stałej urządzenia końcowego Użytkownika przez przeglądarkę internetową, przeznaczone do korzystania z serwisu, które ułatwiają nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te zawierają dane (w tym nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer), które pozwalają serwisom internetowym, m.in. na ustalenie preferencji użytkownika odnośnie do przeglądanych treści, czy przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1/ Polityka dotyczy serwisu dla którego operatorem i administratorem danych osobowych jest radca prawny i doradca podatkowy dr Agnieszka Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Zając, w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego pod adresem: ul. Lęborska 3b, Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/3363, NIP: 9251796337, REGON: 384438256, email: kancelaria@agnieszkazajac.com.

2/ Polityka reguluje wykorzystywanie danych osobowych powierzonych Usługodawcy przez Użytkowników.

3/ Ujawnianie i udostępnianie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne.

W zakresie określonym w Polityce jest ono konieczne albo ułatwia skorzystanie z usług proponowanych na stronie internetowej, i tak:

– podanie imienia i adresu e-mail jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy poprzez stronę internetową;

– udostępnienie imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru identyfikacji podatkowej (o ile Użytkownik taki numer posiada) jest konieczne w celu wystawienia i przesłania faktury za usługę;

– ujawnienie numeru telefonu umożliwia kontakt telefoniczny lub SMS-owy, zaś adresu e-mail – kontakt za pomocą poczty elektronicznej.

4/ Dane osobowe Użytkowników są chronione normami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator przestrzega prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przestrzega również Polityki i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.

5/ Dane Użytkowników przetwarzane są dla celów dokonywania poniżej wskazanych czynności:

– wyceny usługi,

– wykonania usługi,

– rozpatrzenia reklamacji,

– kontaktu telefonicznego, w tym poprzez wysłanie wiadomości SMS,

– fakturowania i wywiązania się z innych obowiązków wynikających z prawa, w tym prawa podatkowego oraz prawa finansowego, a w szczególności przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi,

– gromadzenia wycen,

– dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

– wykorzystania plików „cookies”,

– wykonywania obowiązków administratora,

– analizy aktywności klienta na stronie internetowej.

6/ Wykorzystanie danych osobowych Użytkownika do celów marketingowych wymaga jego dobrowolnej i wyraźnej zgody.

7/ Użytkownik może wybrać, czy i w jakim zakresie chce korzystać z Serwisu oraz udostępniać informacje o sobie. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje Politykę.

8/ Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na Politykę powinien opuścić Serwis.

9/ W razie pojawienia się wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem.

§ 3.

Uprawnienia Użytkowników związane z przetwarzanymi danymi

1/ Użytkownik ma zapewnioną możliwość dostępu do danych, a także możliwość ich skorygowania, usunięcia albo niekorzystania z Serwisu. Użytkownik uprawniony jest domagać się zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach mogą istnieć uzasadnione powody do ich dalszego przetwarzania. W celu wykonania wymienionych uprawnień należy skontaktować się z administratorem.

2/ Użytkownik uprawniony jest wnieść sprzeciw uzasadniony jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania. Wniesienie sprzeciwu jest skuteczne od chwili otrzymania informacji o sprzeciwie przez administratora. Po wniesieniu sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać takich danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie istotnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3/ Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik uprawniony jest wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania. Wniesienie sprzeciwu jest skuteczne od chwili otrzymania informacji o sprzeciwie przez administratora. Wniesienie sprzeciwu przez Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego powoduje, że danych osobowych objętych sprzeciwem nie wolno już przetwarzać do takich celów.

4/ Użytkownik uprawniony jest domagać się przenoszenia swoich danych osobowych.

5/ Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, zgodę taką Użytkownik uprawniony jest wycofać bez ograniczeń czasowych. Wycofanie zgody jest skuteczne od chwili powiadomienia o tym fakcie administratora. Cofnięcie zgody odnosi skutki na przyszłość i nie sprawia, że dotychczasowe przetwarzanie danych było nielegalne.

6/ Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli zachodzi podejrzenie, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem.

§ 4.

Szczegółowy zakres przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników

1/ Aby sporządzić wycenę usługi, administrator na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz nadany numer zapytania (o ile numer taki został nadany). Przetwarzanie wymienionych danych osobowych jest konieczne do podjęcia czynności, które zmierzają do zawarcia umowy. Podanie innych danych osobowych nie jest konieczne dla dokonania wyceny usługi prawnej. Jeżeli w zleceniu wyceny Użytkownik podaje nazwisko, czy inne dane osobowe, podstawą przetwarzania tych elementów danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Zgoda ta udzielona jest przez wskazanie innych niż konieczne danych osobowych.

2/ W celu wykonania usługi, administrator w oparciu art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarza następujące dane osobowe: imię, telefon, e-mail oraz nadany numer zapytania (o ile taki numer został nadany), a jeśli to konieczne również nr PESEL oraz miejsce zamieszkania. Przetwarzanie wymienionych danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy. Podanie innych danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy. W przypadku podania przez Użytkownika innych danych osobowych podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO dopuszcza przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Udzielenie takiej zgody odbywa się poprzez ujawnienie innych niż konieczne danych osobowych.

3/ Rozpatrując reklamacje administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz nadany numer zapytania (o ile taki numer został nadany), a także miejsce zamieszkania. Przetwarzanie wymienionych danych osobowych odbywa się zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do wykonania umowy, a także realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze prawidłowego rozliczenia podatkowego uwzględnionej reklamacji. Podanie innych danych osobowych nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji. Ujawnienie innych niż konieczne danych osobowych uważa się za zgodę na ich przetwarzanie. Artykuł 6 ust. 1 a RODO pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Udzielenie takiej zgody odbywa się poprzez udostępnienie innych niż konieczne danych osobowych.

4/ Aby nawiązać kontakt telefoniczny, w tym przesłać wiadomość SMS, administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię lub nazwisko (jeśli zostały podane), telefon, e-mail oraz nadany numer zapytania (o ile taki numer został nadany). Podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO pozwalający na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Udzielenie takiej zgody odbywa się poprzez udostępnienie numeru telefonu.

5/ W celu wystawienia faktury oraz wywiązania się z innych obowiązków wynikających z prawa, w tym prawa podatkowego i finansowego, a w szczególności przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania osoby fizycznej, adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli osoba fizyczna takie miejsce posiada), Numer identyfikacji podatkowej (jeżeli osoba fizyczna taki numer posiada) oraz nadany numer zapytania (jeśli taki numer został nadany), a także inne dane szczegółowo określone w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi, w tym nr PESEL, nr dowodu osobistego i inne dane z dowodów tożsamości, informacje o beneficjentach rzeczywistych, informacje o pochodzeniu majątku, informacje identyfikujące osoby reprezentujące oraz pełnomocników, informacje o piastowaniu eksponowanego stanowiska politycznego lub związkach z osobami piastującymi takie stanowiska. Podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych wtedy, gdy jest ono konieczne do wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków nałożonych na niego przez prawo.

6/ Dla potrzeb dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunków z Użytkownikami, jak również obrony przed roszczeniami Użytkowników, administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, tj.: imię, nazwisko, nr PESEL, firmę, adres miejsca zamieszkania, adresy związane z wykonywaniem działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w opisanych sytuacjach jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

7/ Gromadząc zlecone wyceny przez okres wskazany w regulaminie Serwisu nie dłużej niż do otrzymania zapłaty za usługę, administrator przetwarza następujące konieczne dane osobowe: imię, telefon, e-mail oraz nadany numer zapytania. Podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Przetwarzanie zawartych w zleceniach wyceny danych osobowych innych niż konieczne odbywa się w oparciu o zgodę udzieloną poprzez udostępnienie tych danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8/ Dla celów marketingowych, aby popularyzować wiedzę o prawie, budować pozytywny wizerunek zawodu radcy prawnego i wspierać dobre relacje z Użytkownikami, administrator przesyła informacje na tematy związane ze świadczeniem usług prawnych – „newsletter”. Wymaga to przetwarzania adresu e-mail oraz imienia i nazwiska Użytkownika. Podstawą prawną takiego działania jest art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO.

9/ Prowadząc Serwis administrator wykorzystuje pliki „cookies” i w związku z tym przetwarza dane opisane szczegółowo poniżej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, m.in. poprzez kliknięcie wyświetlonego komunikatu przy pierwszym wejściu do Serwisu.

10/ Wykonując obowiązki administratora Serwisu administrator danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarza dane takie jak: adres IP, datę i czas wskazany na serwerze, informacje o stosowanej przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym. Wskazane dane osobowe zapisują się automatycznie przy korzystaniu z Serwisu. Administrator przetwarzając te dane realizuje swój prawnie uzasadniony interes polegający na administrowaniu stroną internetową.

11/ Administrator analizując aktywność klienta w Serwisie przetwarza takie dane jak: datę i godzinę odwiedzin strony internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, wybrany język, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, w szczególności te zawierające artykuły. Podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, gdy administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Uzasadniony interes administratora polega w tej sytuacji na administrowaniu stroną internetową i analizie aktywności klientów na stronie internetowej.

§ 5.

Pliki „cookies”

1/ Serwis używa plików „cookies”, o których informację Użytkownik uzyskuje otwierając stronę internetową. Użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na ich użycie. Jeśli Użytkownik nie wyraża takiej zgody, może zmienić w przeglądarce ustawienia i postępować zgodnie z instrukcjami. Może to jednak spowodować, że powstaną istotne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej. Brak zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację posługiwania się przez Serwis plikami „cookies”.

2/ Użytkownik może też w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować lub usunąć pliki „cookies” na swoim urządzeniu. Instrukcja blokady lub usunięcia plików „cookies” znajduje się w menu pomocy.

3/ Pliki „cookies” używane w Serwisie są bezpieczne, nie zawierają danych osobowych oraz nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie Użytkownika, jego dane i zainstalowane oprogramowanie.

4/ Serwis nie pozyskuje informacji w sposób zautomatyzowany, z wyjątkiem danych znajdujących się w plikach „cookies”. Administrator nie profiluje danych. Zlecenie wyceny poprzez formularz kontaktowy podlega indywidualnej ocenie administratora i nie jest weryfikowane przez system informatyczny.

5/ Pliki „cookies” pomagają dostosować Usługodawcy Serwis do preferencji Użytkowników analizowanych na podstawie informacji o odwiedzanych stronach internetowych.

6/ Serwis wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików „cookies”:

a./ session cookies – pliki tymczasowe, gromadzone przez urządzenie końcowe Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

b./ persistent cookies – gromadzone przez urządzenie końcowe Użytkownika przez czas określony parametrami plików „cookies” lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

§ 6.

Przekazywanie danych osobowych

1/ W związku z wykonywaniem usług Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów tylko wtedy, gdy jest to należycie uzasadnione. Przekazanie danych osobowych Użytkowników tym podmiotom odbywa się w oparciu o stosowną umowę. Dotyczy ono, w szczególności usług: księgowych, hostingu, podmiotów realizujących szybkie płatności przez internet, ubezpieczyciela, prawników zobowiązanych do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

2/ Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia danych osobowych na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

3/ Usługodawca korzysta z usług oraz technologii podmiotów, które mogą mieć siedziby poza Unią Europejską w państwach traktowanych przez RODO jako państwa trzecie. Dlatego administrator danych osobowych ustala podstawę prawną przekazywania danych do państw trzecich.

§ 7.

Termin przetwarzania danych osobowych

1/ Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia wyznaczonego celu. Po upływie tego czasu dane osobowe są usuwane.

2/ Długość okresu przetwarzania określa się następująco dla danych osobowych przetwarzanych:

– w związku z zamówieniem wyceny, która nie doprowadziła do zawarcia umowy – nie dłużej niż 3 miesiące;

– w celu zawarcia i wykonania umowy – czas trwania umowy;

– w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz ochrony interesu prawnego Usługodawcy – 3 lub 6 lat z możliwością przedłużenia;

– w związku z wykonaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego – nie dłużej niż 5 lat;

– na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 5 lat;

– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – do chwili wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu, w jakim miało miejsce przetwarzanie, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec praw i wolności osoby, której dane dotyczą;

– w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, jeśli toczyło się postępowanie, w którym dane osobowe były wykorzystane – 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone (art. 5 c ustawy o radcach prawnych);

– w związku z wysyłką newsletterów – do chwili wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 10 lat.

– w związku z prowadzeniem strony internetowej – okres ich przydatności – nie dłużej niż 10 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy przechowywania danych osobowych mogą być dłuższe, z wyjątkiem przetwarzania danych w związku z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, jeśli toczyło się postępowanie, w którym dane osobowe były wykorzystane.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1/ Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce w dowolnym czasie. Aktualizacje Polityki będą publikowane w Serwisie bez konieczności indywidualnego informowania Użytkowników lub innych podmiotów.

2/ W zakresie nieuregulowanym Polityką sytuację prawną Użytkowników kształtują normy prawa, zarówno krajowego, jak i unijnego.