Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez dr Agnieszkę Zając Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego

prowadzącą Serwis w domenie https://www.agnieszkazajac.com

§ 1.

Definicje

1/ Serwis – strony internetowe w domenie https://www.agnieszkazajac.com, na których Usługodawca prowadzi działalność.

2/ Usługi – porady prawne, opinie, pisma lub umowy, sporządzane i dostarczane w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu.

3/ Usługodawca – radca prawny i doradca podatkowy dr Agnieszka Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Zając Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego pod adresem: ul. Lęborska 3b, Gdańsk 80-386, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG-828, NIP: 9251796337, REGON: 384438256, email: kancelaria@agnieszkazajac.com.

4/ Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot, któremu normy prawa przyznały zdolność prawną, który zaakceptował Regulamin, Politykę prywatności i wykorzystywania plików „cookies”, koszt wykonania usługi oraz zapłacił za Usługę.

5/ Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.


§
2.

Zawarcie umowy

1/ Usługobiorca, który zamierza uzyskać pomoc prawą zapoznaje się z Regulaminem i Polityką prywatności i wykorzystywania plików „cookies” oraz akceptuje ich treść przed wysłaniem zlecenia wyceny.

2/ Usługobiorca wypełnia formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie i wysyła zlecenie wyceny poprzez formularz kontaktowy, bądź przesyła zlecenie wyceny bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

3/ Usługodawca przesyła na wskazany adres e-mail wiadomość zwrotną o przyjęciu zlecenia wyceny informując o nadanym numerze zlecenia oraz uprawnieniu do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę dla realizacji interesów Usługodawcy (jeżeli takie występują).

4/ Usługodawca po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym w zleceniu wyceny przesyła Usługobiorcy wycenę Usługi oraz termin jej realizacji albo zadaje pytania dodatkowe w celu doprecyzowania okoliczności objętych zapytaniem.

5/ Usługobiorca otrzymuje wycenę i informację o możliwym terminie realizacji usługi w ciągu
nie dłużej niż 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia wyceny przez Usługodawcę.

6/ Jeżeli Usługobiorca akceptuje koszt i termin wykonania usługi prawnej, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o koszcie i czasie wykonania usługi prawnej za pomocą formularza kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Usługodawcy składa potwierdzenie zamówienia usługi prawnej:

– podając numer zlecenia wyceny i dane konieczne dla wystawienia faktury, tj.: imię i nazwisko osoby fizycznej, firmę, siedzibę osoby prawnej lub adres zamieszkania osoby fizycznej (ewentualnie stałego miejsca wykonywania działalności, jeśli osoba fizyczna takie miejsce posiada) oraz numer NIP, jeżeli taki numer został Użytkownikowi nadany,

– załączając dowód zapłaty kwoty w wysokości wskazanej w wycenie, bezgotówkowo na rachunek bankowy Usługodawcy w ING Bank Śląski S.A, nr 03 1050 0145 1000 0097 1962 4539.

7/ Umowa z Usługodawcą zawarta jest z chwilą otrzymania zapłaty przez Usługodawcę.

8/ Zapłata za usługę prawną oznacza akceptację Regulaminu.

9/ Brak zapłaty w ww. terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o koszcie i czasie wykonania usługi prawnej oznacza brak woli zawarcia umowy.

§ 3.

Obowiązki Usługobiorcy

1/ Usługobiorca korzysta z Serwisu w sposób zgodny z prawem (w tym prawem własności intelektualnej) i dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste osób trzecich.

2/ Usługobiorca podaje dane zgodne ze stanem faktycznym.

3/ Usługobiorca nie dostarcza treści naruszających prawo.

4/ Usługobiorca poprzez akceptuję Regulaminu oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1115), jak również nie dopuszcza się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów, zabronionych przez ustawę z dnia 10 września 1999 r., Kodeks Karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1958 ze zm.).

5/ Dla wykonania usługi przez Usługodawcę konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia zapewniającego dostęp do internetu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki internetowej oraz programu komputerowego umożliwiającego zapisywanie i odtwarzanie plików w formacie pdf i doc.

§ 4.

Obowiązki Usługodawcy

1/ Wykonanie usługi prawnej następuje poprzez dostarczenie pisma w formie elektronicznej przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w uzgodnionym terminie.

2/ Termin wykonania usługi prawnej wynosi 2 dni. Termin ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. O okolicznościach uzasadniających przedłużenie terminu wykonania usługi prawnej Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorcę.

3/ Termin wykonania usługi prawnej przez Usługodawcę biegnie od dnia otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia zamówienia usługi prawnej zawierającego numer zlecenia i kompletne dane do faktury.

4/ Odpowiedzi na pytania dodatkowe udzielane są bezpłatnie, o ile nie dotyczą zagadnień, które nie wchodziły w zakres pierwotnego zapytania lub zmodyfikowanego istotnie stanu faktycznego.

5/ Faktury VAT wystawiane i dostarczane są w formie elektronicznej, na co Usługobiorca wyraża zgodę podając dane do faktury.

§ 5.

Odstąpienie od umowy

1/ Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy do czasu wykonania usługi, zgodnie z art. 38 p. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.).

2/ Odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

3/ W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy kwotę otrzymaną z tytułu wynagrodzenia za wykonanie usługi terminie 1 dnia roboczego.

§ 6.

Postępowanie reklamacyjne

1/ W przypadku zastrzeżeń co do jakości usługi Usługobiorca może złożyć reklamację wraz z uzasadnieniem, przesyłając ją na adres siedziby Usługodawcy.

2/ Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni proponując Usługobiorcy sposób jej rozpatrzenia lub wskazując na brak podstaw do jej złożenia.

§ 7.

Własność intelektualna

1/ Pisma tworzone przez Usługodawcę są utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r., tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, o prawach autorskich i prawach pokrewnych i są własnością Usługodawcy.

2/ Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z utworu przez Usługobiorcę zgodnie z celem wykonania usługi prawnej, którym jest pomoc prawna Usługobiorcy. W pozostałym zakresie Usługobiorca nie jest upoważniony do korzystania z utworu.

3/ Treści znajdujące się w Serwisie Usługodawcy są własnością Usługodawcy. Treści te są chronione na podstawie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, w następstwie użycia bez zgody Usługodawcy zawartości strony internetowej.

5/ Wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy elementów zawartości strony internetowej Usługodawcy, narusza ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a także skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

6/ Usługodawca nie wyraża zgody na pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu, bez zgody Usługodawcy.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1/ Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień, postanowieniami, których skutki prawne i ekonomiczne są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

2/ Zmiany w Regulaminie wiążą Usługobiorcę jeżeli, został on poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

3/ Jeśli Regulamin ulegnie zmianie po zawarciu umowy, strony wiąże Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

4/ Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów między Usługobiorcą a Usługodawcą jest prawo polskie. Właściwość sądu dla sporów między Usługobiorca a Usługodawcą określają normy prawa powszechnie obowiązując ego.

5/ W zakresie nieobjętym Regulaminem sytuację prawną Usługobiorcy oraz Usługodawcy kształtują normy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks cywilny.

Załącznik:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Odstępuję od umowy o świadczenie usługi prawnej z dnia …………………………..(data), dotyczącej ………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko

/podpis własnoręczny/