Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez dr Agnieszkę Zając Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego

prowadzącą Serwis w domenie https://www.agnieszkazajac.com

§ 1.

Definicje

1/ Serwis – strony internetowe w domenie https://www.agnieszkazajac.com, na których Usługodawca prowadzi działalność.

2/ Usługi – porady prawne, opinie, pisma lub umowy, sporządzane i dostarczane w formie elektronicznej za pośrednictwem internetu.

3/ Usługodawca – radca prawny i doradca podatkowy dr Agnieszka Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Zając Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego pod adresem: ul. Gdańska 15/6, Żukowo 83-330, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku pod numerem GD/GD/3363, NIP: 9251796337, REGON: 384438256, email: kancelaria@agnieszkazajac.com.

4/ Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot, któremu normy prawa przyznały zdolność prawną, który zaakceptował Regulamin, Politykę prywatności i wykorzystywania plików „cookies”, koszt wykonania usługi oraz zapłacił za Usługę.

5/ Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę z Usługodawcą w celu nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

§ 2.

Zawarcie umowy

1/ Usługobiorca, który zamierza uzyskać pomoc prawą zapoznaje się z Regulaminem i Polityką prywatności i wykorzystywania plików „cookies” oraz akceptuje ich treść przed wysłaniem zlecenia wyceny oraz mailowo w odpowiedzi na wiadomość Usługodawcy, do której załączony jest regulamin oraz polityka.

2/ Usługobiorca wypełnia formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie i wysyła zlecenie wyceny poprzez formularz kontaktowy, bądź przesyła zlecenie wyceny bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. Możliwa jest również wycena telefoniczna.

Wycena przestaje wiązać, jeśli klient nienależycie przedstawił stan faktyczny nie dostarczając informacji o sprawie, które miały znaczenie dla oceny nakładu pracy Usługodawcy. Jeśli tego typu informacje zostały ujawnione po zawarciu umowy cena usługi zwiększa się w oparciu o dodatkowy czas potrzebny na wykonanie umowy przyjmując stawkę godzinową nie mniej niż 123 PLN za każde rozpoczęte 30 min. wykonania usługi. W takiej sytuacji Usługobiorca może odstąpić od umowy, jednakże Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie za już wykonane czynności, np. analizę aktów prawnych, analizę dokumentów prywatnych, konsultacje, pisma itd.

3/ Usługodawca przesyła na wskazany adres e-mail wiadomość zwrotną o przyjęciu zlecenia wyceny informując o nadanym numerze zlecenia (jeśli taki numer został nadany) oraz uprawnieniu do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę dla realizacji interesów Usługodawcy (jeżeli takie występują).

4/ Usługodawca po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym w zleceniu wyceny przesyła Usługobiorcy wycenę Usługi oraz termin jej realizacji albo zadaje pytania dodatkowe w celu doprecyzowania okoliczności objętych zapytaniem.

5/ Usługobiorca otrzymuje wycenę i informację o możliwym terminie realizacji usługi w ciągu nie dłużej niż 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia wyceny przez Usługodawcę.

6/ Jeżeli Usługobiorca akceptuje koszt i termin wykonania usługi prawnej, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o koszcie i czasie wykonania usługi prawnej za pomocą formularza kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Usługodawcy składa potwierdzenie zamówienia usługi prawnej:

– podając numer zlecenia wyceny (o ile taki numer został nadany) i dane konieczne dla wystawienia faktury, tj.: imię i nazwisko osoby fizycznej, firmę, siedzibę osoby prawnej lub adres zamieszkania osoby fizycznej (ewentualnie stałego miejsca wykonywania działalności, jeśli osoba fizyczna takie miejsce posiada) oraz numer NIP, jeżeli taki numer został Użytkownikowi nadany,

– załączając dowód zapłaty kwoty w wysokości wskazanej w wycenie, bezgotówkowo na rachunek bankowy Usługodawcy w ING Bank Śląski S.A, nr 03 1050 0145 1000 0097 1962 4539.

7/ Umowa z Usługodawcą zawarta jest z chwilą przyjęcia zlecenia do realizacji przez Usługodawcę nie wcześniej niż po otrzymaniu zapłaty przez Usługodawcę.

8/ Zapłata za usługę prawną oznacza akceptację Regulaminu.

9/ Brak zapłaty w ww. terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o koszcie i czasie wykonania usługi prawnej oznacza brak woli zawarcia umowy.

§ 3.

Obowiązki Usługobiorcy

1/ Usługobiorca korzysta z Serwisu w sposób zgodny z prawem (w tym prawem własności intelektualnej) i dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste osób trzecich.

2/ Usługobiorca wyczerpująco podaje dane zgodne ze stanem faktycznym, nie zatajając czegokolwiek co może mieć znaczenie. Usługodawca nie odpowiada za nienależyte wykonanie usługi, jeśli nastąpiło ono na skutek podania niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Usługobiorcę.

W celu zapewnienia poufności danych Usługobiorca powinien szyfrować wiadomości kierowane do Usługodawcy przynajmniej przez szyfrowanie plików – załączników na hasło przesyłane Usługodawcy na nr telefonu komórkowego 531 861 575. Jeśli Usługobiorca posiada klucz publiczny umożliwiający szyfrowanie wiadomości zobowiązany jest do podania go Usługodawcy i stosować go dostarczając wiadomości do Usługodawcy. Usługobiorca oświadcza, że ma świadomość, że treść wiadomości niezaszyfrowanych jest dostępna dla osób zajmujących się dostarczaniem szeroko pojętych usług poczty elektronicznej, dlatego potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie danych.

3/ Usługobiorca nie dostarcza treści naruszających prawo.

4/ Usługobiorca poprzez akceptuję Regulaminu oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności polegającej na praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również nie dopuszcza się jakichkolwiek czynów polegających na ukrywaniu dochodów, zatajeniu dochodów, uchylaniu się od płacenia podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, a także innych czynów, zabronionych przez ustawę z dnia 10 września 1999 r., Kodeks Karny skarbowy.

5/ Dla wykonania usługi przez Usługodawcę konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia zapewniającego dostęp do internetu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), przeglądarki internetowej oraz programu komputerowego umożliwiającego zapisywanie i odtwarzanie plików w formacie pdf i doc.

§ 4.

Obowiązki Usługodawcy

1/ Wykonanie usługi prawnej następuje poprzez dostarczenie wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w uzgodnionym terminie.

2/ Termin wykonania usługi prawnej może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. O okolicznościach uzasadniających przedłużenie terminu wykonania usługi prawnej Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorcę.

3/ Termin wykonania usługi prawnej przez Usługodawcę biegnie od dnia przyjęcia zlecenia do realizacji nie wcześniej niż po otrzymaniu zapłaty 100% wynagrodzenia przez Usługodawcę.

4/ Odpowiedzi na pytania dodatkowe udzielane są bezpłatnie, o ile nie dotyczą zagadnień, które nie wchodziły w zakres pierwotnego zapytania lub zmodyfikowanego istotnie stanu faktycznego.

5/ Faktury VAT wystawiane i dostarczane są w formie elektronicznej, na co Usługobiorca wyraża zgodę podając dane do faktury.

§ 5.

Odstąpienie od umowy

1/ Usługobiorcy będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy do czasu wykonania usługi, zgodnie z art. 38 p. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta.

2/ Odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

3/ W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy kwotę otrzymaną z tytułu wynagrodzenia za wykonanie usługi terminie 5 dni roboczych.

§ 6.

Postępowanie reklamacyjne i zasady ponoszenia odpowiedzialności

1/ W przypadku zastrzeżeń co do jakości usługi Usługobiorca może złożyć reklamację wraz z uzasadnieniem, przesyłając ją na adres siedziby Usługodawcy.

2/ Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni proponując Usługobiorcy sposób jej rozpatrzenia lub wskazując na brak podstaw do jej złożenia.

3/ Usługobiorca za nienależyte wykonanie usługi odpowiada do wysokości otrzymanego wynagrodzenia.

§ 7.

Własność intelektualna

1/ Pisma tworzone przez Usługodawcę są utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r., o prawach autorskich i prawach pokrewnych i są własnością Usługodawcy.

2/ Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z utworu przez Usługobiorcę zgodnie z celem wykonania usługi prawnej, którym jest pomoc prawna Usługobiorcy. W pozostałym zakresie Usługobiorca nie jest upoważniony do korzystania z utworu.

3/ Treści znajdujące się w Serwisie Usługodawcy są własnością Usługodawcy. Treści te są chronione na podstawie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

4/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, w następstwie użycia bez zgody Usługodawcy zawartości strony internetowej.

5/ Wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy elementów zawartości strony internetowej Usługodawcy, narusza ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a także skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

6/ Usługodawca nie wyraża zgody na pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu, bez zgody Usługodawcy.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1/ Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień, postanowieniami, których skutki prawne i ekonomiczne są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

2/ Zmiany w Regulaminie wiążą Usługobiorcę jeżeli, został on poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

3/ Jeśli Regulamin ulegnie zmianie po zawarciu umowy, strony wiąże Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.

4/ Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów między Usługobiorcą a Usługodawcą jest prawo polskie. Właściwość sądu dla sporów między Usługobiorca a Usługodawcą określają normy prawa powszechnie obowiązującego.

5/ W zakresie nieobjętym Regulaminem sytuację prawną Usługobiorcy oraz Usługodawcy kształtują normy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks cywilny.

Załącznik:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Odstępuję od umowy o świadczenie usługi prawnej z dnia …………………………..(data), dotyczącej ………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko

/podpis własnoręczny/