Ryczałt od najmu za 2022 r. – terminy

Polski Ład miał ujednolicić terminy rozliczenia podatków. Ostateczny termin rozliczenia oraz zapłaty PIT ustalono na 30 kwietnia. Termin zapłaty nie został jednak skutecznie zmieniony w odniesieniu do najmu na ryczałcie za 2022 r. W konsekwencji na starych zasadach termin ten przypada na 28 lutego 2023 r., podobnie jak termin zapłaty zaliczki za grudzień oraz za IV kwartał 2022 r. Niedochowanie tego terminu rodzi obowiązek zapłaty odsetek oraz ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej.

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Ryczałt od przychodów – dla kogo?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest to forma opodatkowania przewidziana dla przychodów osób fizycznych osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, w ramach spółki cywilnej oraz spółki jawnej. Ryczałtem mogą być również opodatkowane przychody z przedsiębiorstw w spadku oraz z najmu i podobnych do najmu umów.

Zaletą tej formy opodatkowania jest mniejszy formalizm i stosunkowo niskie stawki podatku.

Do wad należą brak możliwości rozliczenia się z małżonkiem, jak również brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu dla określenia podstawy opodatkowania, a także brak możliwości łączenia przychodów uzyskiwanych z innych źródeł z tymi opodatkowanymi ryczałtem.

Kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

Osoby fizyczne:

1. rozpoczynające działalność lub osoby fizyczne, które w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskały z działalności prowadzonej indywidualnie lub w formie spółki przychód nieprzekraczający równowartości 250.000 euro (limit dotyczy sumy przychodów wspólników spółki);

*UWAGA: zmiany do ustawy przewidują, że od 1 stycznia 2021 r., limit przychodów wzrośnie do 2 mln euro (w przeliczeniu na złote z 1 093 350 zł do 9 030 600 zł)

2. które REJESTRUJĄC działalność złożyły wniosek o taką formę opodatkowania, NIE PÓŹNIEJ niż przed upływem 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w, którym został uzyskany pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.;

*UWAGA: te terminy, podobnie jak terminy dot. zmiany formy opodatkowania, uległy zmianie w 2019 r. i nie jest wykluczone, że w przyszłości ulegną dalszym zmianom

3. prowadzące rodzaje działalności nieobjęte wyłączeniem z ryczałtu, w tym nieprowadzące działalności w zakresie określonym w ustawie, np.:

– aptek

– wytwarzania wyrobów akcyzowych

– sprzedaży części i akcesorów samochodowych

– udzielania pożyczek pod zastaw, kupna i sprzedaży wartości dewizowych

4. nieprowadzące w poprzednim roku określonych rodzajów działalności z małżonkiem opodatkowanych na zasadach ogólnych

5. nie świadczące usług na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy przez rok podatkowy od ustania zatrudnienia, odpowiadających czynnościom wykonywanym na podstawie umowy o pracę.

Powyższe wyliczenie ma charakter ogólny i stanowi jedynie zarys tematyki opodatkowania ryczałtem. Więcej szczegółów zawiera ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Lektura przepisów będzie przydatna dla zarówno dla osób, które rozważają wybór opisanej formy opodatkowania, jak również i tych, które już prowadzą działalność „na ryczałcie” – z uwagi na szybkie tempo zmian legislacyjnych w ostatnim czasie.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Jak rozliczać przychody z najmu?

Wynajmujący mieszkania często nie wiedzą, czy mogą opodatkować uzyskany przychód jako tzw. najem prywatny, czy działalność gospodarczą. Interpretacje organów na tent temat są bardzo niejednolite. Niekiedy organy podatkowe przyjmują, że wynajem siedmiu lokali nie stanowi działalności gospodarczej – por. interpretacja nr 0115-KDIT3.4011.507.2018.2.MŁP. Często jednak przy znacznie mniejszej ilości lokali organy stwierdzają, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą – por. interpretacja nr 0114-KDIP3-1.4011.246.2017.1.KS1, dotycząca wynajmu trzech mieszkań.

Teoretycznie od 1 stycznia 2019 r. o sposobie opodatkowania przychodów z najmu prywatnego (skala podatkowa lub ryczałt) podatnik decyduje dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy. W praktyce, dla osób, które chcą uzyskiwać przychody z najmu prywatnego organy podatkowe wprowadziły specjalne ankiety, które podatnik wypełnia zgłaszając najem (jeśli zgłasza a nie tylko płaci). Ankiety te obejmują wiele informacji, których obowiązek udzielenia moim zdaniem nie do końca wynika z ustawy na etapie przed wyborem formy opodatkowania. Istnienie takiej ankiety pozwala jednak podatnikowi na uzmysłowienie sobie, w jakim zakresie mogłoby być prowadzone czynności kontrolne dotyczące zweryfikowania, czy podatnik prawidłowo kwalifikuje uzyskiwane przychody do źródła najem prywatny.

Na podstawie art. 5a pkt 6 ustawy o PIT pozarolniczą działalnością gospodarczą jest:

działalność zarobkowa

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, a także polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzona we własnym imieniu

bez względu na jej rezultat

w sposób zorganizowany i ciągły

z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Zacytowany przepis wskazuje, że przyporządkowanie przychodu do źródła z działalności gospodarczej powinno nastąpić w ostatniej kolejności. W praktyce organ oceniając okoliczności faktyczne kieruje się uznaniem i nie zawsze respektuje tę kolejność. Może to mieć bardzo niekorzystne skutki dla podatnika, gdy weryfikacja prawidłowości wyboru sposobu opodatkowania odbywa się na etapie weryfikacji rozliczenia podatku za poprzedni rok/lata.

Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, to wynajem jest czynnością opodatkowaną, jeśli jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej. Jednakże wynajmujący dodatkowo korzysta ze zwolnienia, jeśli wynajmuje nieruchomości mieszkalne wyłącznie na cele mieszkaniowe. Jeśli chodzi o wspomniane zwolnienie nie jest ono jednolicie rozumiane przez organy podatkowe.

Sposobem na osiągnięcie pewności co do kwalifikacji podatkowej planowanego wynajmu oraz zmniejszenia ryzyka ewentualnych sankcji wiążących się z błędnym przyporządkowaniem przychodu do właściwego źródła, jest wystąpienie o interpretację podatkową. Interpretacje podatkowe bywają niekorzystne dla podatników. Statystycznie jednak szansa na uchylenie negatywnej dla podatnika interpretacji przez sąd administracyjny, biorąc pod uwagę dane z ostatnich lat wynosi 50%. Z uwagi na korzyści, które niesie za sobą uzyskanie takiej interpretacji, warto podjąć się jej uzyskania i spróbować przekonać organy podatkowe do prawidłowości proponowanego korzystnego dla podatnika sposobu rozliczenia podatkowego.

Jeśli spodobał Ci się wpis, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.