Lista osób uprawnionych do powołania zarządu spółki z o.o.

Zgłaszając nowy podmiot do rejestru przedsiębiorców KRS należy dołączyć nie tylko oświadczenia osób reprezentujących podmiot, obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń, ale także złożyć listę osób uprawnionych do powołania zarządu i podać dane adresowe tych osób (w tym osób wchodzących w skład organu). Celem przepisu było stworzenie otoczenia prawnego sprzyjającego przeciwdziałaniu sytuacji braku zarządu podmiotu wpisanego do KRS, w tym spółki z o. o.

W praktyce przyjmuje się, że przepisy w zakresie opisywanego obowiązku informacyjnego są zredagowane w oparciu o kryterium funkcjonalne.

W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej.

Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób należy zgłosić sądowi rejestrowemu, przedkładając nową listę, która spełnia wymagania stawiane przez ustawę.

Zgłoszenie zmian adresów nie podlega opłacie sądowej.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Jak podzielić ziemię rolną – ciekawe orzecznictwo

Unormowania dotyczące zasad podziału nieruchomości rolnych i leśnych ulegały licznym zmianom. Zmiany te miały na celu zapobieżenie niekontrolowanemu dzieleniu nieruchomości rolnych. Obecnie taki podział wymaga zgody wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Dokonanie podziału ewidencyjnego obwarowane jest licznymi wymaganiami. Spełnienie ich otwiera drogę do podziału prawnego nieruchomości. Dopiero podział prawny w rozumieniu prawa cywilnego umożliwia wykonanie podziału ewidencyjnego.

W szczególności, wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalne, pod warunkiem że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami.

Jednakże zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą, w wyniku wydzielenia z większej działki, działki mniejszej, działka rolna pozostała po wydzieleniu może być mniejsza niż 0,3000 ha.

Zatem powyższe kryterium dotyczące minimalnej powierzchni działki rolnej znajduje zastosowanie tylko w sytuacjach określonych w ustawie. Nie jest zatem wykluczone, że w wyniku podziału powstanie mniejsza niż 0,3 ha działka rolna.

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czy spółka z o. o. może działać bez zarządu?

Co do zasady osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. Organem, który według ustawy reprezentuje i prowadzi sprawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarząd. Działalność zarządu spółki z o.o. jest równoznaczna z działalnością samej spółki. Spółka z o.o. może też działać przez „pośredników” pośrednich lub bezpośrednich, czyli przedstawicieli, w tym pełnomocników, prokurentów oraz kuratora.

Ustanowienie prokurenta i udzielenie prokury dla spółki może być korzystne zwłaszcza w sytuacji, gdy członkowie zarządu spółki rezygnują z dalszego sprawowania funkcji, albo zostali skazani za określone czyny zabronione. Prokura ma bowiem bardzo szeroki zakres. Należy do niej ogół czynności sądowych i pozasądowych (co nie oznacza, że zasada ta nie doznaje wyjątków).

Natomiast ustanowiony przez Sąd Rejestrowy kurator wprawdzie może reprezentować i prowadzić sprawy spółki. Jednak co do zasady sprawuje on swoją funkcję tylko przez rok, a głównym jego zadaniem jest zwołanie zgromadzenia wspólników w celu powołania zarządu lub doprowadzenie do likwidacji spółki. Brak zarządu teoretycznie nie jest korzystny dla samej spółki z o.o. i jej wspólników. Instytucja kuratora służy jednak również realizacji szerszych celów publicznoprawnych. Jest ona korzystna zwłaszcza dla wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W praktyce w przypadku spółki, która ma trudności z powołaniem zarządu, w okresie roku te trudności mogą nie ustąpić mimo zwołania zgromadzenia wspólników przez kuratora. Oznacza to, że kurator w takiej sytuacji może przyczynić się do likwidacji takiej spółki, co nie zawsze odpowiada interesom wspólników spółki.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Waloryzacja kosztów przy sprzedaży nieruchomości – oszczędności podatkowe

Wiele osób uważa, że samodzielnie potrafi rozliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości. Osobom, które mają takie odczucie, chciałabym zadać pytanie, czy w swoim PIT-39 uwzględniły waloryzację kosztów nabycia nieruchomości?

Dlaczego warto o waloryzacji pamiętać i ile oszczędności może ona przynieść? Przykładowo, jeśli dochód ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 100.000 zł, to podatek należny wyniesie 19.000 zł. Jeśli jednak uwzględnimy waloryzację w kwocie 10.000 zł, podatek wyniesie 17.000 zł. Oszczędność wynosi w tym przypadku 2.000 zł. Co ważne, skorzystanie z odliczenia nie wymaga żadnych dodatkowych czynności, które byłyby oceniane z punktu widzenia klauzuli unikania opodatkowania itp. Możliwość uwzględnienia waloryzacji wynika bowiem wprost z ustawy.

Waloryzacja jest możliwa od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie.

Oczywiście waloryzacja kosztów istotna jest wtedy, gdy nie możemy skorzystać ze zwolnienia podatkowego albo możemy z niego skorzystać tylko w ograniczonym zakresie.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Co do zasady za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada ta spółka całym swoim majątkiem, a wspólnicy ponoszą jedynie ryzyko ekonomiczne utraty wkładu na pokrycie kapitału zakładowego.

Wyjątki od tej zasady dotyczą odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki w organizacji (od chwili zawarcia umowy spółki do czasu wpisu spółki do KRS) oraz odpowiedzialności podatkowej w przypadku, gdy spółka z o.o. w organizacji nie posiada zarządu i nie został powołany pełnomocnik.

Dodatkowo wspólnicy mogą ponosić odpowiedzialność wobec spółki, np. za niedopełnienie obowiązków wobec spółki, w tym dokonania dopłat (o ile były one przewidziane w umowie spółki), czy za wady przedmiotu wkładu albo zawyżenie wartości wkładu. Wspólnicy spółki z o.o. ponoszą też odpowiedzialność wobec spółki z tytułu otrzymania nienależnych wypłat, np. dywidendy (także przez innych wspólników).

Ponadto, w przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd może wyznaczając odpowiedni termin wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. W razie nie wykonania tego obowiązku sąd może nałożyć na wspólników spółki grzywnę. Grzywna ta może być ponawiana.

Dla porządku dodam, że status wspólnika nie zwalnia z odpowiedzialności za zobowiązania członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnośćią

Zmiany w prawie spółek i prawie podatkowym, związane z opodatkowaniem CIT spółki komandytowej oraz dematerializacją akcji, powodują, że część podmiotów chcąc uniknąć zwiększonych kosztów obsługi administracyjnej związanej z dodatkowymi obowiązkami, może podjąć decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wydaje się więc, że popularność tej formy prowadzenia działalności gospodarczej będzie rosnąć. W związku z tym, przydatnym będzie przypomnienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem takiej spółki.

Podstawową zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że pozwala na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki do majątku spółki i zasadniczo, poza nielicznymi wyjątkami, wyłączenie odpowiedzialności właścicieli – udziałowców.

W dalszej kolejności za zobowiązania spółki odpowiadają członkowie jej zarządu. Zakres tej odpowiedzialności jest bardzo szeroki i obejmuje, w szczególności odpowiedzialność cywilnoprawną, podatkową, czy nawet karną.

W podmiotach mniejszych lub średnich właścicielom często zależy na jak najszerszym wpływie na sprawy spółki. Dlatego wybierają oni połączenie statusu udziałowca i członka zarządu. Z samego faktu bycia udziałowcem nie wynika jednak ograniczenie odpowiedzialności do osób będących jednocześnie członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.