Obowiązki związane z BDO po 1 stycznia 2020 r.

W związku z dużą ilością zapytań o BDO ze względu na zbliżający się upływ terminu obowiązkowego wpisu do rejestru BDO niektórych podmiotów (do końca 2019 r.) zagadnienie wydaje się zasługiwać na wpis.

Rejestr BDO jest to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on częścią prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez marszałków województw bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. Baza ta ma za zadanie umożliwić wykonanie obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych w postaci elektronicznej tak, aby zapewnić dostęp organom kontroli do danych on line w czasie dokonywania rzeczywistych czynności objętych obowiązkami publicznoprawnymi.

Istotą zmian ustawy o odpadach jest to, że od 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów prowadzi się jedynie posługując się indywidualnym kontem w BDO. Dokumenty ewidencji odpadów sporządza się w postaci elektronicznej bezpośrednio w systemie BDO lub wykorzystując zewnętrzne aplikacje spójne z systemem BDO. Podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów bez dostępu do indywidualnego konta w BDO technicznie nie będą mogły wywiązać się z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Brak rejestracji w BDO uniemożliwi również uczestniczenie w obrocie odpadami polegające, m.in. na ich przekazaniu, transporcie oraz przyjęciu.

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wykonujące działalność określoną w ustawie o odpadach, tj. działalność, której przedmiotem są pojazdy, oleje, smary, opony, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny lub elektroniczny, opakowania, produkty w opakowaniach, a także odpady opakowaniowe lub inne odpady. Doniosłe znaczenie ma również zakres tej działalności. Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy podmiotów, które:
1/ wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów;
2/ wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3/ produkują, importują lub nabywają w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych opakowania;
4/ prowadzą działalność handlową, w ramach której oferują woreczki z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową.

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlegają podmioty wymienione w ustawie, m.in.:
1/ osoby niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
2/ podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, np. apteki, szkoły, urzędy, czy sklepy;
3/ rolnicy, będący wytwórcami odpadów, gospodarujący na obszarze mniejszym od 75 ha.

Z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnieni:
1/ przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci systemem odbioru odpadów komunalnych (m.in. drobne usługi, kancelarie prawne),
2/ przedsiębiorcy, który wytwarzają rodzaje odpadów wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu,
3/ przedsiębiorcy, którzy podpisali umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (wytwórcę odpadu ustala się jednak w zależności od treści umowy).

Ewidencję odpadów zobowiązane są prowadzić podmioty, które wytwarzają odpady oraz osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są w posiadaniu odpadów. Wyjątki obejmują:

1/ wytwórców odpadów komunalnych;

2/ osoby, które nie są przedsiębiorcami i wykorzystują odpady na cele prywatne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku;

2/ podmioty zbierające odpady nieprofesjonalnie (m.in. apteki przyjmujące leki i opakowania po nich, szkoły lub urzędy, które zbierają odpady);

3/ podmioty, które zawarły stosowne umowy z wynajmującym lub innymi wytwórcami odpadów, wspólnie z którymi korzystają z lokalu;

4/ sprzedawców odpadów lub pośredników w obrocie odpadami, którzy nie są posiadaczami tych odpadów (sprzedawcy i pośrednicy prowadzą w ramach wyjątku wyłącznie ewidencje odpadów niebezpiecznych);

5/ podmioty, które nie utylizują odpadów we własnym zakresie, a podpisały stosowną umowę o świadczenie usług w zakresie budowy, remontu obiektów, rozbiórki a także czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, napraw i konserwacji;

6/ wytwórców pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli przekażą pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania.

7/ określone rodzaje odpadów w ilości nie przekraczającej limitów określonych przepisami, np. materiały budowlane zawierające gips, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, baterie alkaliczne, inne baterie i akumulatory, trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir, szkło, tworzywa sztuczne, drewno.

8/ rolników gospodarujących na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru BDO z urzędu na podstawie art. 51 ust. 1;

Z ustawy o odpadach wynika nie tylko obowiązek rejestracji oraz obowiązek prowadzenia ewidencji, ale także składania sprawozdania w terminie do 15 marca za rok poprzedni i zamieszczania numeru wpisu w BDO na wszystkich dokumentach podmiotu podlegającego wpisowi. Uchybienie obowiązkom przewidzianym przez ustawę, w tym obowiązkowi umieszczania na wszystkich dokumentach numeru wpisu do BDO, zagrożone jest surowymi sankcjami, mianowicie karą aresztu lub grzywny.

Teoretycznie każdy może zweryfikować, czy ma obowiązek rejestracji w BDO po kliknięciu na link: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Pod wskazanym odnośnikiem udostępniony został przez administrację publiczną test. Wydaje się on jednak niewystarczająco intuicyjny, co może prowadzić do błędnego wyobrażenia o obowiązujących regulacjach w zakresie obowiązku wpisu. Zatem, aby uniknąć błędu, warto skonsultować się z prawnikiem.

 

Jeśli spodobał Ci się wpis, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wkrótce bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że już wkrótce będę miała przyjemność poprowadzić bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców na temat kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej. Szkolenie odbędzie się w Gdańsku, w dzielnicy Przymorze, gdzie prowadzę Kancelarię Prawną. Osoby zainteresowane tematem kontroli zapraszam do przesyłania drogą elektroniczną propozycji zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć, z podaniem imienia i nazwiska oraz danych identyfikujących działalność gospodarczą.

Skutki podatkowe charytatywnej zbiórki pieniędzy

Grudzień …, czas prezentów. W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia bardzo aktualny jest temat skutków podatkowych zbiórek pieniędzy organizowanych przez różne podmioty z okazji Świąt.

Darowizny pieniędzy otrzymane przez osoby fizyczne podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Darowizny dla osób fizycznych od osób obcych są zwolnione od podatku od spadków i darowizn, o ile nie przekraczają kwoty 4902 zł w okresie
5 lat w odniesieniu do tej samej osoby.

Neutralność podatkowa organizatorów zbiórek charytatywnych nie wynika bezpośrednio z ustawy. Stanowisko, że organizatorzy zbiórki są tylko pośrednikami w przekazywaniu darowizny i jako tacy nie podlegają opodatkowaniu, potwierdzają interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, m.in.interpretacja z 15 września 2017 r. (nr 0111-KDIB4.4015.110.2017.2.BB). Interpretacja ta została jednak wydana w sprawie indywidualnej, w związku z czym nie gwarantuje całkowitej pewności, co do sytuacji prawnej osób, które o interpretację nie wystąpiły.

Podobnie, przekazanie darowizny za pomocą portalu społecznościowego nie powinno wpływać negatywnie na prawo do zastosowania zwolnienia z CIT przez obdarowanych podatników tego podatku (fundacje, stowarzyszenia, itp.).

Dochodom organizacji pożytku publicznego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawy o CIT) przysługuje zwolnienie. Zwolnione są dochody organizacji pożytku publicznego przeznaczone na realizację celów statutowych (z wyłączeniem działalności gospodarczej) wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W odniesieniu do większości dochodów pozostałych stowarzyszeń i fundacji zastosowanie ma zwolnienie o węższym zakresie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W art. 17 ust. 1 p. 4 ustawy o CIT ustawodawca przewidział, że wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, których celem statutowym jest działalność:
1/ naukowa, 2/ naukowo-techniczna, 3/ oświatowa, 4/ kulturalna,
5/ w zakresie kultury fizycznej i sportu, 6/ ochrony środowiska,
7/ wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, 8/ dobroczynności,
9/ ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 10/ rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz 11/ kultu religijnego
– w części przeznaczonej na te cele, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.
Wykładnia pojęcia celów statutowych doprecyzowana została w interpretacjach podatkowych administracji skarbowej oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. W razie wątpliwości warto wystąpić o taką interpretację lub zwrócić się do doradcy podatkowego, zwłaszcza że problemy prawne, jakie mogą się tu pojawić bywają złożone.

Jeśli zbiórka charytatywna jest urządzana przez organizację pożytku publicznego, darczyńcom przysługują ulgi podatkowe. Wspomnianych odliczeń dokonywać mogą także osoby fizyczne-przedsiębiorcy, za wyjątkiem rozliczających się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A). Podatnik może odliczyć przekazaną kwotę darowizny (także rzeczowej) do wysokości 6% dochodu oraz dodatkowo 1% swojego podatku dochodowego. Ulgi nie przysługują w przypadku dokonania darowizny dla konkretnej osoby fizycznej. Decydując się na dokonanie darowizny dla organizacji pożytku publicznego, a także przy okazji konsultowania swojego zeznania PIT, warto zapytać doradcę podatkowego o przesłanki („warunki”) odliczenia podatkowego oraz o jego skutki. W związku z istnieniem opisywanych ulg podatkowych warto dokonywać zbiórek charytatywnych uprzednio rejestrując się jako organizacja pożytku publicznego. Możliwość dokonania odliczenia w rozliczeniu podatkowym jest bowiem dodatkową zachętą dla darczyńców.

Na marginesie tylko dodam, choć nie ma to związku z podatkami, ale może pomóc wielu osobom dobrej woli, że jeśli zbiórkę przeprowadza rodzina osoby potrzebującej, powinna pamiętać, że gdyby zostały spełnione przesłanki zbiórki publicznej określone ustawą, zbiórka wymaga utworzenia komitetu społecznego oraz zgłoszenia.

 

Jeśli spodobał Ci się wpis, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.