Kiedy spółka z o.o. jest cudzoziemcem?

Dla potrzeb nabywania nieruchomości przez cudzoziemców przyjmuje się, że spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, jest cudzoziemcem, gdy jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez następujące osoby:

1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;

2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;

3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;

Kontrolowaną spółką z o.o. jest spółka, w której cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników (w tym jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami), albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autor nie odpowiada za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji członków zarządu spółki z o.o.

Do 31 grudnia 2021r. członkowie zarządu, którzy sprawowali swoje funkcje na podstawie powołania nie odprowadzali składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż nie mieli takiego obowiązku. Wpływało to na mniejszą popularność zawierania umów o pracę z członkami zarządu.

Od stycznia 2022 r. sytuacja uległa zmianie. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne zobowiązane według stawki 9% są płacić również osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Dotyczy to również prokurentów spółek.

Do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodano art. 66 ust.1 pkt 35a, który wprowadził obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania składki zdrowotnej z wynagrodzeń osób, które pełnią swoją funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie.

Rozwiązanie obecnie obowiązujące oczywiście obniża wynagrodzenie członków zarządu, gdyż składki na ubezpieczenie zdrowotne nie można odliczyć od podatku. Wprawdzie ciężar ubezpieczenia zdrowotnego ponosi członek zarządu, jednakże rozlicza je płatnik, co wiąże się ze zwiększeniem ilości obowiązków płatnika. W przypadku umowy o pracę nadal pracodawca dokłada ponad 20% wynagrodzenia brutto tytułem składek na ubezpieczenie społeczne. Powołanie członka zarządu nie rodzi takiego obowiązku.

 

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Brak odliczenia składki zdrowotnej – podwójne opodatkowanie?

Wielu Polaków odczuło pogorszenie własnej sytuacji ekonomicznej w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu. Wśród kontrowersyjnych zmian w prawie prymat wiedzie brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Zastrzeżenia budzi to, że składka ta naliczana jest od dochodu, który również podlega opodatkowaniu. Ten sam dochód jest zatem podstawą wyliczenia dwóch obciążeń. Mechanizm jest wadliwy i powoduje podwójne opodatkowanie dochodu. Jest to sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi ochrony własności (ktoś jeszcze o takich zasadach pamięta?).

Przepisy te powinny być zmienione. Nawet bowiem wygranie sprawy przed trybunałem konstytucyjnym odnośnie do składek na ubezpieczenie zdrowotne nie gwarantuje, że ustawodawca nie wymyśli nowego mechanizmu oskładkowania, w którym podstawą będzie dochód po odliczeniu podatku lub podstawą opodatkowania będzie dochód po odliczeniu wszelkich składek przy jednoczesnym podwyższeniu stopy procentowej podatku lub składki.

Zachęcam jednak, zwłaszcza w sprawach o małe kwoty ZUS, do kontaktu z Kancelarią. „Precedensowe orzeczenia” w sprawach podatkowych oraz ZUS często zapadają w odniesieniu do niewielkich kwot, co wiąże się z mniejszym ryzykiem ekonomicznym dla strony zastępowanej.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady w konkretnej sprawie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.