Uproszczenia w sprzedaży gruntów leśnych – planowane zmiany

Trwają prace legislacyjne nad licznymi zmianami w ustawie o lasach. Zmiany te mają na celu uproszczenie obrotu działkami leśnymi. Niektóre proponowane rozwiązania budzą jednak niepokój.

Obecnie sprzedaż działki leśnej wymaga uzyskania w starostwie zaświadczenia, czy grunt jest objęty planem urządzenia lasu. Po zmianach wystarczy oświadczenie sprzedającego składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wadliwość oświadczenia miałaby prowadzić do nieważności umowy sprzedaży. Takie rozwiązanie prawne stwarza jednak ryzyko dla bezpieczeństwa obrotu prawnego polegające na tym, że pod rządami ustawy w nowym brzmieniu mogłoby dojść zapłaty ceny sprzedaży, pomimo że nie doszłoby do przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę. W takiej sytuacji nie zawsze możliwe byłoby odzyskanie pieniędzy zapłaconych tytułem ceny sprzedaży wynikającej z nieważnej umowy.

Dlatego też konieczne są dalsze dyskusje co do przyszłego kształtu ustawy, aby ostateczna jej wersja nie tylko upraszczała obecnie obowiązujące przepisy, ale też zapewniała bezpieczeństwo obrotu prawnego.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Ile powinien wynosić budżet na usługi prawne przy zakładaniu działalności gospodarczej?

Wiele osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej zastanawia się, ile powinien wynosić budżet na usługi doradcze związane z tworzeniem działalności gospodarczej. Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników. Po pierwsze, na ceny usług prawnych wpływa zakres usług, który związany jest ze skalą działalności.

Dobry budżet na tego typu usługi wynosi od około 10.000 zł. Możliwe jednak jest zawężenie zakresu usługi i wykonanie jej przy budżecie 5.000 zł. Niższe budżety są możliwe, gdy zakładający działalność gospodarczą ma wątpliwości co do wybranego zagadnienia.

Co może obejmować usługa doradcza związana z zakładaniem działalności gospodarczej:

1. reprezentację i udział pełnomocnika w tworzeniu działalności gospodarczej;

2. porady prawne w zakresie:

wyboru formy prawnej działalności;

wybranej formy prawnej działalności, np. prosta spółka akcyjna;

wyboru formy opodatkowania działalności;

wybranej formy opodatkowania działalności, np. CIT estoński;

odpowiedzialności za zobowiązania zw. z wykonywaniem działalności;

umowy spółki, np. na co zwrócić uwagę zawierając taką umowę, jakie znaczenie mają poszczególne klauzule, jakie klauzule fakultatywne powinny się w umowie znaleźć;

rejestracji spółki;

analizy ryzyka prawnego – comliance;

pozyskiwania kapitału z perspektywy przepisów regulujących działalność gospodarczą, prawa spółek oraz skutków podatkowych tych czynności;

tytułów wypłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, aspektów organizacyjnych i podatkowych tych wypłat;

zagadnień szczegółowych związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej lub funkcjonowaniem działalności.

Podsumowując stawka radcy prawnego zależy od tego, czy klient potrzebuje „architekta” organizacji działalności, czy głównego wykonawcy, który gotowy plan przedsiębiorcy przełoży na język prawniczy i wykona, czy też klient chciałaby powierzyć prawnikowi wykonanie wybranej usługi o wąsko zdefiniowanym zakresie.

Ceny usług prawniczych

Każdy, kto potrzebuje pomocy prawnej profesjonalnego prawnika, zadaje sobie pytanie, ile to będzie kosztowało?

Ceny usług prawnych ustalane są indywidualnie w zależności od specyfiki zlecenia, ryczałtowo za całość zlecenia, wg stawki godzinowej, wg stawki od strony dokumentu, wg stawki od rozprawy, czy jako premia za pozytywne dla klienta rozstrzygnięcie sprawy. Inaczej wyceniana jest stała współpraca, a inaczej jednorazowa, która wymaga poznania specyfiki sytuacji klienta i dodatkowych czynności wyjaśniających. Ponadto, zlecenia pilne wyceniane są wyżej niż te, które mogą być wykonane w dłuższym okresie czasu.

Przede wszystkim ceny usług prawniczych zależą od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy prawnika, ilości spotkań i dokumentów wymagających przygotowania, czy analizy, ilości rozpraw oraz dowodów, wartości sprawy.

Na cenę usług prawnych wpływa także podatek od towarów i usług, podatek dochodowy, ubezpieczenia oraz koszt świadczenia usługi, czy zmiana siły nabywczej pieniądza w czasie. Generalnie usługa nie może być świadczona poniżej kosztów jej wykonania.

Punktem odniesienia dla cen usług prawniczych są rozporządzenia w sprawie stawek minimalnych, które przewidują przykładowo dla spraw o wartości przedmiotu sporu honoraria w wysokości podanej w tabeli:

– od 10 000 zł do 50 000 zł 3 600 zł
– powyżej 50 000 zł do 200 000 zł 5 400 zł
– powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł 10 800 zł
– powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł 15 000 zł
– powyżej 5 000 000 zł 25 000 zł

W sprawach spornych, które rozstrzyga Sąd, co do zasady, stronie wygrywającej przysługuje zwrot kosztów od strony przeciwnej, w tym wynagrodzenia radcy prawnego do sześciokrotności stawki minimalnej.

W praktyce jednak Sądy zasądzają wynagrodzenie radcy prawnego wg stawki minimalnej, która może się różnić od kwoty rzeczywiście zapłaconej radcy prawnemu przez klienta.