Nowe szkolenie dla przedsiębiorców – wszczęcie kontroli przestrzegania prawa podatkowego

Mam przyjemność poinformować, że dostępne jest już nowe szkolenie e-learningowe na temat wszczęcia kontroli przestrzegania prawa podatkowego. Tym razem na platformie eduj.pl. Szkolenie jest stworzone dla przedsiębiorców. Dostarcza informacji, jak poprawność wszczęcia kontroli przestrzegania prawa podatkowego może wpływać na dalsze losy weryfikacji rozliczenia podatkowego, w szczególności na możliwość zakwestionowania ustaleń kontroli. Ponadto, podczas kursu przedstawiam system sankcji za nieprawidłowo złożone lub niezłożone zeznania podatkowe oraz deklaracje (zwłaszcza w podatku od towarów i usług) zarówno przed, jak i po wszczęciu kontroli przestrzegania prawa podatkowego.

Szkolenie dostępne jest pod poniższym linkiem:

Wszczęcie kontroli przestrzegania prawa podatkowego

Umowa deweloperska

Tematyka umowy deweloperskiej ma doniosłe znaczenie dla wielu osób, zarówno deweloperów, jak i nabywców. W praktyce wątpliwości klientów budzi to, od kiedy nabywają własność lokali mieszkalnych na mocy umowy deweloperskiej bądź umów do niej podobnych. Jednoznaczne określenie chwili nabycia nieruchomości szczególnie przydatne jest dla potrzeb prawidłowego rozliczenia podatkowego takiej transakcji.

Umowa deweloperska to umowa zobowiązująca dewelopera do:

– wybudowania na nieruchomości obiektu budowlanego i dokonania czynności prawnych i faktycznych związanych z oddaniem wybudowanego obiektu do użytkowania,

– jak również do ustanowienia w wybudowanym obiekcie odrębnej własności lokali oraz przeniesienia na nabywcę prawa własności lokalu i praw niezbędnych do korzystania z lokalu. Umowa deweloperska obejmuje również zobowiązanie do przeniesienia na nabywcę ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych nabywcy.

Umowa deweloperska może również obejmować podobne do opisanych powyżej zobowiązania związane z wybudowaniem domu jednorodzinnego.

Co do zasady więc własność lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego przechodzi na nabywcę dopiero w chwili określonej w akcie notarialnym wykonawczym do umowy deweloperskiej, zwykle z datą zawarcia umowy o skutku rozporządzającym.

Nie znaczy to, że w każdym przypadku tak właśnie określona jest data nabycia nieruchomości.

Zgodnie z zasadą swobody umów, strony umowy w granicach przewidzianych ustawą mogą modyfikować swoje zobowiązania umowne w stosunku do modelu ustawowego albo zawrzeć umowę innego typu, która jest jedynie podobna do umowy uregulowanej w ustawie.

Sporne jest to, czy deweloperowi powinien przysługiwać tytuł własności do nieruchomości lub przynajmniej użytkowanie wieczyste. Moim zdaniem, taki wymóg nie wynika ani z art. 3 p. 5 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, ani z art. 22 tej ustawy. W polskim prawie, co do zasady, osoba, która nie jest właścicielem rzeczy, może zawrzeć umowę o skutku zobowiązującym. Taką właśnie umową jest umowa deweloperska. „Niewłaściciel” nie może jedynie skutecznie wywołać skutku rozporządzającego rzeczowej umowy wykonawczej do umowy deweloperskiej.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Egzekucja zobowiązania – za późno na pomoc doradcy podatkowego?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy zwrócenie się o pomoc prawną do doradcy podatkowego, radcy prawnego lub adwokata, który specjalizuje się w podatkach, jest zasadne, gdy organ podatkowy w związku ze zbliżającym się terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego dokonuje czynności zajęcia składników majątku.

Oczywiście im wcześniej, tym lepiej. Sprawy, które toczą się od dłuższego czasu, dają mniej możliwości do działania. Nie da się z góry zagwarantować, że analiza często dużej ilości dokumentów przyniesie skutek korzystny dla podatnika.

Nie oznacza to jednak, że w sprawie, która mogłaby się przedawnić profesjonalny pełnomocnik nie może nic zrobić. Może on bowiem zweryfikować, czy działania organów podatkowych były proceduralnie i merytorycznie poprawne. Od tego zależy skuteczność zajęcia oraz przerwania terminu przedawnienia. Ponadto profesjonalista będzie pomocny w kwestii ulg podatkowych (rat), pomocy w sprawie karnoskarbowej oraz złożeniu środków zaskarżenia.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Ryczałt od przychodów – dla kogo?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest to forma opodatkowania przewidziana dla przychodów osób fizycznych osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, w ramach spółki cywilnej oraz spółki jawnej. Ryczałtem mogą być również opodatkowane przychody z przedsiębiorstw w spadku oraz z najmu i podobnych do najmu umów.

Zaletą tej formy opodatkowania jest mniejszy formalizm i stosunkowo niskie stawki podatku.

Do wad należą brak możliwości rozliczenia się z małżonkiem, jak również brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu dla określenia podstawy opodatkowania, a także brak możliwości łączenia przychodów uzyskiwanych z innych źródeł z tymi opodatkowanymi ryczałtem.

Kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

Osoby fizyczne:

1. rozpoczynające działalność lub osoby fizyczne, które w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskały z działalności prowadzonej indywidualnie lub w formie spółki przychód nieprzekraczający równowartości 250.000 euro (limit dotyczy sumy przychodów wspólników spółki);

*UWAGA: zmiany do ustawy przewidują, że od 1 stycznia 2021 r., limit przychodów wzrośnie do 2 mln euro (w przeliczeniu na złote z 1 093 350 zł do 9 030 600 zł)

2. które REJESTRUJĄC działalność złożyły wniosek o taką formę opodatkowania, NIE PÓŹNIEJ niż przed upływem 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w, którym został uzyskany pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.;

*UWAGA: te terminy, podobnie jak terminy dot. zmiany formy opodatkowania, uległy zmianie w 2019 r. i nie jest wykluczone, że w przyszłości ulegną dalszym zmianom

3. prowadzące rodzaje działalności nieobjęte wyłączeniem z ryczałtu, w tym nieprowadzące działalności w zakresie określonym w ustawie, np.:

– aptek

– wytwarzania wyrobów akcyzowych

– sprzedaży części i akcesorów samochodowych

– udzielania pożyczek pod zastaw, kupna i sprzedaży wartości dewizowych

4. nieprowadzące w poprzednim roku określonych rodzajów działalności z małżonkiem opodatkowanych na zasadach ogólnych

5. nie świadczące usług na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy przez rok podatkowy od ustania zatrudnienia, odpowiadających czynnościom wykonywanym na podstawie umowy o pracę.

Powyższe wyliczenie ma charakter ogólny i stanowi jedynie zarys tematyki opodatkowania ryczałtem. Więcej szczegółów zawiera ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Lektura przepisów będzie przydatna dla zarówno dla osób, które rozważają wybór opisanej formy opodatkowania, jak również i tych, które już prowadzą działalność „na ryczałcie” – z uwagi na szybkie tempo zmian legislacyjnych w ostatnim czasie.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.