Cechy wspólne i różnice między kredytem indeksowanym kursem waluty obcej a kredytem denominowanym do waluty obcej – podstawowe informacje

Cechą wspólną obu rodzajów zdefiniowanych poniżej kredytów jest zawierana w nich klauzula waloryzacyjna. Walutowa klauzula waloryzacyjna określa sposób przeliczania kwoty kredytu przy zastosowaniu kursu waluty obowiązującego w danym banku. Posłużenie się taką klauzulą prowadzi do braku sztywnego określenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy. W dniu zawarcia umowy nie da się bowiem określić, po jakim kursie przeliczonego zostanie zobowiązanie wobec banku.
Ponadto, zgodnie z dominującym poglądem oba rodzaje kredytów, o których tutaj jest mowa, nie są kredytami walutowymi w rozumieniu prawa dewizowego. W tym zakresie są też jednak poglądy odmienne.
Pomimo podobieństw, kredyty te różnią się od siebie. Rozróżnienie ich ma znaczenie z punktu widzenia dochodzenia zwrotu nadpłaconych rat przez klientów banków, którzy powołują się na nieuczciwe praktyki rynkowe banków.

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej (np. frankiem szwajcarskim lub euro) jest to kredyt udzielony i wypłacony w złotych polskich, jak również w polskich złotych spłacany. Wysokość zadłużenia kredytobiorcy oraz wysokość każdej raty zależy od kursu określonej w umowie kredytowej waluty obcej. Wartość zadłużenia z chwilą wypłaty kredytu przeliczana była na umówioną walutę obcą, najczęściej według kursu z dnia wypłaty kredytu lub jego transzy. W tej samej umówionej walucie wyrażane było również saldo zadłużenia oraz wysokość kolejnych należnych rat. Wysokość spłaty w złotówkach odpowiadała zaś wartości raty kredytu wyrażonej w walucie obcej.

Kredyt denominowany do waluty obcej

Wysokość udzielanego kredytu wskazana w umowie najczęściej wyrażana była w walucie obcej a wypłata kredytu z reguły następowała w walucie polskiej według kursu waluty obcej obowiązującego w dniu wypłaty. W walucie obcej wyrażane było także saldo zadłużenia oraz wysokość każdej należnej raty. W celu zabezpieczenia klienta przed różnicami kursowymi od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia wypłaty kredytu, z reguły, wypłata środków odbywała się po kursie z dnia zawarcia umowy kredytowej. Spłata kredytu denominowanego odbywała się w złotych lub w walucie obcej.

 

Jeśli spodobał Ci się wpis, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.