Prowadzenie działalności gospodarczej przez obcokrajowców w Polsce

Obcokrajowcy z Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Państw członkowskich UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii) mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy. Osoby te korzystają ze swobody wyboru formy prawnej prowadzenia działalności w Polsce. Prawo polskie przewiduje również rozszerzenie zasady swobody wyboru formy prawnej działalności gospodarczej na inne osoby z państw trzecich, które, np. posiadają zezwolenia na pobyt czasowy lub stały w Polsce.

Swobody takiej nie mają cudzoziemcy z państw trzecich. Mogą oni w Polsce założyć wyłącznie: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną albo spółkę osobową (komandytową lub komandytowo-akcyjną).

Podobnie zasady dotyczą polskich: oddziałów lub przedstawicielstw.