Ulga ZUS „na start”

Osobom fizycznym rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje możliwość skorzystania z ulgi „na start”, polegającej na tym, że przez okres 6 miesięcy obowiązkowo opłaca się tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie w kwocie 342,32 zł).
Dla kogo ulga „na start”?
Przesłanki skorzystania z tej ulgi zostały określone w art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo przedsiębiorców, której tekst jednolity został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2019, pozycja 1292. Mianowicie, ulga przysługuje:
1. osobie fizycznej,
2. podejmującej działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmującej działalność gospodarczą ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
3. która nie wykonuje wspomnianej działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Formalności, których należy dopełnić
Skorzystanie z opisywanej ulgi wymaga złożenia do ZUS formularza ZUS ZZA i wpisania w nim kodu działalności 0540 w terminie 7 dni od dnia powstania zdarzenia, z którym łączy się obowiązek ubezpieczenia (tu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej). Do ubezpieczenia ZUS można zgłosić się poprzez „jedno okienko” CEIDG, tzn. wypełniając i wysyłając wniosek o wpis do CEIDG w formie elektronicznej, bądź składając jego wydruk osobiście lub za pośrednictwem poczty w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.
Wybierając dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej warto zwrócić uwagę na sposób liczenia terminu przysługiwania ulgi. Jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, to miesiąc ten traktuje się jako pierwszy miesiąc ulgi. Rozpoczynając prowadzenie działalności w trakcie miesiąca (od 2 do 30 lub 31 dnia), bieżącego miesiąca nie wlicza się do 6 miesięcznego okresu trwania ulgi. Zatem rejestrując działalność od drugiego dnia miesiąca przedłużamy trwanie ulgi o miesiąc (jak wyjaśnia w interpretacjach ZUS). Wynika to z przyjętego ustawowo sposobu liczenia terminów miesięcznych w oparciu o Ordynację podatkową. Po upływie terminu 6 miesięcznego należy wyrejestrować się z ubezpieczeń składając formularz ZUS ZWUA, kod 600 (inne zdarzenie powodujące ustanie tytułu do ubezpieczenia), w ciągu 7 dni i ponownie zarejestrować podając właściwy kod ubezpieczenia w zależności od tego, czy wybieramy inną ulgę, czy zasady ogólne.
Skutki skorzystania z ulgi
W konsekwencji, przedsiębiorca opłacający wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne korzystający z preferencji uzyskuje uprawnienie do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne nie uprawnia jednak do zasiłku chorobowego. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca zachoruje, to nie otrzyma z tego tytułu od ZUS żadnych pieniędzy. Dopiero gdy przedsiębiorca objęty jest ubezpieczeniem chorobowym, aby uzyskać zasiłek chorobowy, wystarczy wysłanie do ZUS otrzymanego od lekarza zwolnienia ZUS ZLA razem z wypełnionym formularzem ZUS Z-3b (elektronicznie lub papierowo). Przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, o ile zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego (druk ZUS ZUA), upłynął wymagany czas 90 dni oraz terminowo opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne (do 10 lub 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składka jest należna).
W okresie korzystania z ulgi „na start” korzystający z niej nie jest uprawniony do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego), które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego.
Okres, w którym nie są opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne, nie jest również brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury oraz nie podwyższa jej wysokości. Osoby korzystające z ulgi „na start” nie uzyskają też automatycznie renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli staną się niezdolne do pracy.

 

Jeśli podobał Ci się ten wpis, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.