Ryczałt od przychodów – dla kogo?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest to forma opodatkowania przewidziana dla przychodów osób fizycznych osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie, w ramach spółki cywilnej oraz spółki jawnej. Ryczałtem mogą być również opodatkowane przychody z przedsiębiorstw w spadku oraz z najmu i podobnych do najmu umów.

Zaletą tej formy opodatkowania jest mniejszy formalizm i stosunkowo niskie stawki podatku.

Do wad należą brak możliwości rozliczenia się z małżonkiem, jak również brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu dla określenia podstawy opodatkowania, a także brak możliwości łączenia przychodów uzyskiwanych z innych źródeł z tymi opodatkowanymi ryczałtem.

Kto może skorzystać z tej formy opodatkowania?

Osoby fizyczne:

1. rozpoczynające działalność lub osoby fizyczne, które w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskały z działalności prowadzonej indywidualnie lub w formie spółki przychód nieprzekraczający równowartości 250.000 euro (limit dotyczy sumy przychodów wspólników spółki);

*UWAGA: zmiany do ustawy przewidują, że od 1 stycznia 2021 r., limit przychodów wzrośnie do 2 mln euro (w przeliczeniu na złote z 1 093 350 zł do 9 030 600 zł)

2. które REJESTRUJĄC działalność złożyły wniosek o taką formę opodatkowania, NIE PÓŹNIEJ niż przed upływem 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w, którym został uzyskany pierwszy przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.;

*UWAGA: te terminy, podobnie jak terminy dot. zmiany formy opodatkowania, uległy zmianie w 2019 r. i nie jest wykluczone, że w przyszłości ulegną dalszym zmianom

3. prowadzące rodzaje działalności nieobjęte wyłączeniem z ryczałtu, w tym nieprowadzące działalności w zakresie określonym w ustawie, np.:

– aptek

– wytwarzania wyrobów akcyzowych

– sprzedaży części i akcesorów samochodowych

– udzielania pożyczek pod zastaw, kupna i sprzedaży wartości dewizowych

4. nieprowadzące w poprzednim roku określonych rodzajów działalności z małżonkiem opodatkowanych na zasadach ogólnych

5. nie świadczące usług na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy przez rok podatkowy od ustania zatrudnienia, odpowiadających czynnościom wykonywanym na podstawie umowy o pracę.

Powyższe wyliczenie ma charakter ogólny i stanowi jedynie zarys tematyki opodatkowania ryczałtem. Więcej szczegółów zawiera ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Lektura przepisów będzie przydatna dla zarówno dla osób, które rozważają wybór opisanej formy opodatkowania, jak również i tych, które już prowadzą działalność „na ryczałcie” – z uwagi na szybkie tempo zmian legislacyjnych w ostatnim czasie.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.