Zbycie „udziału” w spółce osobowej

Ponieważ udziały kapitałowe w polskich spółkach osobowych zasadniczo nie występują, wspólnik może zakończyć działalność prowadzoną w tej postaci poprzez:

  1. wystąpienie ze spółki;
  2. przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej na inną osobę.

Zdarzenia te nie są tożsame i rodzą zróżnicowane skutki.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Spółka jawna, która nie prowadzi ksiąg rachunkowych, ma obowiązki sprawozdawcze wobec KRS

Wprawdzie spółki takiej nie obowiązuje wymóg złożenia w KRS sprawozdania finansowego (o ile nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdyż jej przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 milionów euro; po przekroczeniu tego limitu spółka jawna ma obowiązek założyć księgi rachunkowe). Jednakże powinna ona poinformować sąd rejestrowy o braku obowiązku sporządzenia i złożenia tego sprawozdania, pod rygorem zastosowania postępowania przymuszającego opisanego w art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W ramach tego postępowania, zgodnie z art. 19a ustawy o KRS, w związku z regulacją Kodeksu postępowania cywilnego, można nałożyć grzywny celem uzyskania wymaganych prawem oświadczeń w określonej w art. 19e ust. 8 ustawy o KRS formie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. Podobnie kształtuje się sytuacja prawna spółki partnerskiej.

 

Jeśli spodobał Ci się wpis, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.