Nowy ład – czynny żal, korekty deklaracji a odpowiedzialność karnoskarbowa od 01.01.2022

Czynnym żalem nazywane jest zawiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Czynny żal składany jest przez sprawców czynów zabronionych przez Kodeks karny skarbowy w celu uniknięcia odpowiedzialności karnoskarbowej. Nie podlega bowiem karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego przez Kodeks karny skarbowych zawiadomił o tym organ i spełnił przesłanki czynnego żalu. Regulacja ta nie uległa zmianie.

Według Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe również ten, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie. Regulacja ta powodowała, że jeżeli wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze, z chwilą rozliczenia korekty, postępowanie takie było umarzane, co było korzystne dla podatników.

Nowy ład przewiduje jednak, że kara ominie tylko tych podatników, przeciwko którym przed złożeniem korekty deklaracji lub jednolitego pliku kontrolnego nie było wszczęte postępowanie przygotowawcze o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Dotyczy to również ujawnienia czynu zabronionego przez Kodeks karny skarbowy w toku postępowania przygotowawczego dotyczącego innego czynu.

Jeżeli jednak jedna z podstaw odpowiedzialności nie wskazuje na uprawnienie do złożenia korekty deklaracji, wykluczone jest zaniechanie ukarania sprawcy w związku ze złożeniem przez niego korekty deklaracji i wpłatą podatku.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.