Skutki podatkowe charytatywnej zbiórki pieniędzy

Grudzień …, czas prezentów. W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia bardzo aktualny jest temat skutków podatkowych zbiórek pieniędzy organizowanych przez różne podmioty z okazji Świąt.

Darowizny pieniędzy otrzymane przez osoby fizyczne podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Darowizny dla osób fizycznych od osób obcych są zwolnione od podatku od spadków i darowizn, o ile nie przekraczają kwoty 4902 zł w okresie
5 lat w odniesieniu do tej samej osoby.

Neutralność podatkowa organizatorów zbiórek charytatywnych nie wynika bezpośrednio z ustawy. Stanowisko, że organizatorzy zbiórki są tylko pośrednikami w przekazywaniu darowizny i jako tacy nie podlegają opodatkowaniu, potwierdzają interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, m.in.interpretacja z 15 września 2017 r. (nr 0111-KDIB4.4015.110.2017.2.BB). Interpretacja ta została jednak wydana w sprawie indywidualnej, w związku z czym nie gwarantuje całkowitej pewności, co do sytuacji prawnej osób, które o interpretację nie wystąpiły.

Podobnie, przekazanie darowizny za pomocą portalu społecznościowego nie powinno wpływać negatywnie na prawo do zastosowania zwolnienia z CIT przez obdarowanych podatników tego podatku (fundacje, stowarzyszenia, itp.).

Dochodom organizacji pożytku publicznego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawy o CIT) przysługuje zwolnienie. Zwolnione są dochody organizacji pożytku publicznego przeznaczone na realizację celów statutowych (z wyłączeniem działalności gospodarczej) wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W odniesieniu do większości dochodów pozostałych stowarzyszeń i fundacji zastosowanie ma zwolnienie o węższym zakresie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W art. 17 ust. 1 p. 4 ustawy o CIT ustawodawca przewidział, że wolne od podatku dochodowego są dochody podmiotów, których celem statutowym jest działalność:
1/ naukowa, 2/ naukowo-techniczna, 3/ oświatowa, 4/ kulturalna,
5/ w zakresie kultury fizycznej i sportu, 6/ ochrony środowiska,
7/ wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, 8/ dobroczynności,
9/ ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 10/ rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz 11/ kultu religijnego
– w części przeznaczonej na te cele, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie.
Wykładnia pojęcia celów statutowych doprecyzowana została w interpretacjach podatkowych administracji skarbowej oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. W razie wątpliwości warto wystąpić o taką interpretację lub zwrócić się do doradcy podatkowego, zwłaszcza że problemy prawne, jakie mogą się tu pojawić bywają złożone.

Jeśli zbiórka charytatywna jest urządzana przez organizację pożytku publicznego, darczyńcom przysługują ulgi podatkowe. Wspomnianych odliczeń dokonywać mogą także osoby fizyczne-przedsiębiorcy, za wyjątkiem rozliczających się na zasadach podatku liniowego (PIT-36L) oraz karty podatkowej (PIT-16A). Podatnik może odliczyć przekazaną kwotę darowizny (także rzeczowej) do wysokości 6% dochodu oraz dodatkowo 1% swojego podatku dochodowego. Ulgi nie przysługują w przypadku dokonania darowizny dla konkretnej osoby fizycznej. Decydując się na dokonanie darowizny dla organizacji pożytku publicznego, a także przy okazji konsultowania swojego zeznania PIT, warto zapytać doradcę podatkowego o przesłanki („warunki”) odliczenia podatkowego oraz o jego skutki. W związku z istnieniem opisywanych ulg podatkowych warto dokonywać zbiórek charytatywnych uprzednio rejestrując się jako organizacja pożytku publicznego. Możliwość dokonania odliczenia w rozliczeniu podatkowym jest bowiem dodatkową zachętą dla darczyńców.

Na marginesie tylko dodam, choć nie ma to związku z podatkami, ale może pomóc wielu osobom dobrej woli, że jeśli zbiórkę przeprowadza rodzina osoby potrzebującej, powinna pamiętać, że gdyby zostały spełnione przesłanki zbiórki publicznej określone ustawą, zbiórka wymaga utworzenia komitetu społecznego oraz zgłoszenia.

 

Jeśli spodobał Ci się wpis, możesz go zalinkować. Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.