Unijny obowiązek odmowy zastosowania ustawy sprzecznej z prawem UE

Na czym polega pierwszeństwo prawa unijnego przed prawem krajowym?

Zastosowaniu podlega przepis prawa unijnego przed prawem krajowym.

Skutek zasady pierwszeństwa polega na tym, że polski organ ma obowiązek niezastosowania przepisu prawa polskiego sprzecznego z prawem unijnym.

Zakres pierwszeństwa:

  • wszystkie akty prawne unijne posiadające moc wiążącą, w tym prawo pierwotne, tj. traktaty oraz prawo wtórne (dyrektywy, rozporządzenia, decyzje itd.) jak również orzecznictwo TSUE.
  • wszelkie akty prawne krajowe:

Praktyczne zastosowanie zasady pierwszeństwa: RODO, sprawy podatkowe