MIKROPOŻYCZKA 5000 zł

JAKA POMOC PRZYSŁUGUJE: jednorazowa pożyczka ze środków Funduszu Pracy

KWOTA POŻYCZKI: do 5000 zł

OPROCENTOWANIE: stałe, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski

OKRES SPŁATY: nie dłużej niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia.

NA CZYM POLEGA PREFERENCJA: umorzenie i brak konieczności zwrotu pożyczki, o ile pożyczkobiorca spełni warunki, czyli będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy.

KTO KORZYSTA? mikroprzdsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 roku.

KTO TO JEST MIKROPRZEDSIĘBIORCA:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców:

Mikroprzedsiębiorca jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro (…).

PROCEDURA:

Aby uzyskać takie świadczenie, należy złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.