Czy ogródek na ROD jest nieruchomością?

 

Pomimo że szczyt zagrożenia episemicznego SARS-cov2 dawno już za nami, nie słabnie zainteresowanie działkami na ROD. Ich ceny utrzymują się na dość wysokim poziomie a nawet rosną. Jakie skutki prawne wywołuje zatem tego typu inwestycja i czy ogródek na ROD jest wart swojej ceny?

W myśl art. 45 rzeczami są tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na ruchomości, które nie są nieruchomościami oraz nieruchomości. Zgodnie z art. 46§ 1 kc, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Działki w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stanowią jednostki przestrzenne rodzinnego ogrodu działkowego (ROD), których powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.

ROD zakładane i prowadzone są przez stowarzyszenia działkowe na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. Natomiast ustanowienie prawa do działki na rzecz działkowca następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawieranej pomiędzy działkowcem a stowarzyszeniem działkowym.

W oparciu o przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki.

Wynika z tego, że działki na ROD nie są nieruchomościami, a działkowcom – osobom fizycznym przysługuje jedynie uprawnienie do odpłatnego korzystania z tych działek. Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.

Zakup działki na ROD może być atrakcyjną opcją dla osób fizycznych, które chciałby korzystać z tego typu terenów zielonych. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zamieszkanie na ogródku działkowym może przynieść niemiłe konsekwencje opisane w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych.

Dla potrzeb podatkowych opisane powyżej kategorie praw oraz rzeczy nie zostały odrębnie zdefiniowane. W praktyce pojawia się problem, czy dochód ze sprzedaży ogródka działkowego jest dochodem ze sprzedaży nieruchomości. Kwestia ta nie jest wyraźnie uregulowana w ustawie. W interpretacjach wprawdzie pojawia się stanowisko, zgodnie z którym dochód ze sprzedaży ogródka nie jest dochodem ze sprzedaży nieruchomości. Wprawdzie interpretacje nie tworzą nowego stanu prawnego i mają zastosowanie wyłącznie do konkretnych stanów faktycznych, dla których zostały wydane, jednakże kierunek wykładni przyjęty przez organy podatkowe jest raczej korzystny dla nabywców ogródków na ROD.

 

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.