Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział zysku

Po ustaleniu wyniku finansowego zysk do czasu jego podziału widnieje w księgach rachunkowych jako niepodzielony zysk. Podział zysku może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Jeśli sprawozdanie spółki podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta, wynik finansowy dzieli się dopiero po zatwierdzeniu tego sprawozdania poprzedzonym opinią o sprawozdaniu z wyłączeniem opinii negatywnej. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości, podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez badania i właściwej opinii jest nieważny z mocy prawa. W takiej sytuacji nieważna może być również uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, jeśli została podjęta przed badaniem (art. 53 ust. 1 a ustawy o rachunkowości).

Rozliczenie wyniku finansowego odbywa się na podstawie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. Uchwałą tą zysk możne zostać przeznaczony na: wypłatę dywidendy, pokrycie straty z lat ubiegłych (jeśli wystąpiła), kapitał zapasowy lub rezerwowy (o ile zostały utworzone), a także na inne cele jak darowizny, czy nagrody dla pracowników. Natomiast pokrycie straty może mieć miejsce z kapitału zapasowego lub rezerwowego (jeśli zostały utworzone), jak również z niepodzielonego zysku lat ubiegłych lub z dopłat wspólników (o ile są możliwe), czy też poprzez obniżenie kapitału podstawowego (po spełnieniu przesłanek ustawowych).

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej pomocy prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

Co do zasady za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada ta spółka całym swoim majątkiem, a wspólnicy ponoszą jedynie ryzyko ekonomiczne utraty wkładu na pokrycie kapitału zakładowego.

Wyjątki od tej zasady dotyczą odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki w organizacji (od chwili zawarcia umowy spółki do czasu wpisu spółki do KRS) oraz odpowiedzialności podatkowej w przypadku, gdy spółka z o.o. w organizacji nie posiada zarządu i nie został powołany pełnomocnik.

Dodatkowo wspólnicy mogą ponosić odpowiedzialność wobec spółki, np. za niedopełnienie obowiązków wobec spółki, w tym dokonania dopłat (o ile były one przewidziane w umowie spółki), czy za wady przedmiotu wkładu albo zawyżenie wartości wkładu. Wspólnicy spółki z o.o. ponoszą też odpowiedzialność wobec spółki z tytułu otrzymania nienależnych wypłat, np. dywidendy (także przez innych wspólników).

Ponadto, w przypadku stwierdzenia przez sąd rejestrowy, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd może wyznaczając odpowiedni termin wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. W razie nie wykonania tego obowiązku sąd może nałożyć na wspólników spółki grzywnę. Grzywna ta może być ponawiana.

Dla porządku dodam, że status wspólnika nie zwalnia z odpowiedzialności za zobowiązania członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis ma charakter popularyzatorski. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych we wpisie w konkretnej sprawie. W celu uzyskania porady prawnej w indywidualnej sprawie proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.