Ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji członków zarządu spółki z o.o.

Do 31 grudnia 2021r. członkowie zarządu, którzy sprawowali swoje funkcje na podstawie powołania nie odprowadzali składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż nie mieli takiego obowiązku. Wpływało to na mniejszą popularność zawierania umów o pracę z członkami zarządu.

Od stycznia 2022 r. sytuacja uległa zmianie. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne zobowiązane według stawki 9% są płacić również osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Dotyczy to również prokurentów spółek.

Do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dodano art. 66 ust.1 pkt 35a, który wprowadził obowiązek obliczania, pobierania i odprowadzania składki zdrowotnej z wynagrodzeń osób, które pełnią swoją funkcję na podstawie aktu powołania i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie.

Rozwiązanie obecnie obowiązujące oczywiście obniża wynagrodzenie członków zarządu, gdyż składki na ubezpieczenie zdrowotne nie można odliczyć od podatku. Wprawdzie ciężar ubezpieczenia zdrowotnego ponosi członek zarządu, jednakże rozlicza je płatnik, co wiąże się ze zwiększeniem ilości obowiązków płatnika. W przypadku umowy o pracę nadal pracodawca dokłada ponad 20% wynagrodzenia brutto tytułem składek na ubezpieczenie społeczne. Powołanie członka zarządu nie rodzi takiego obowiązku.

 

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.