Kiedy spółka z o.o. jest cudzoziemcem?

Dla potrzeb nabywania nieruchomości przez cudzoziemców przyjmuje się, że spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, jest cudzoziemcem, gdy jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez następujące osoby:

1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;

2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;

3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;

Kontrolowaną spółką z o.o. jest spółka, w której cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników (w tym jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami), albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi indywidualnej porady prawnej. Autor nie odpowiada za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania porady prawnej w konkretnej sprawie, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.