Pełnomocnictwo ogólne czy prokura

Każdy przynajmniej intuicyjnie rozumie pojęcie pełnomocnictwa. Natomiast pojęcie prokury nawet wśród przedsiębiorców nie zawsze jest prawidłowo kojarzone.

Prokura jest jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę i podlega ona wpisowi do odpowiedniego rejestru.

Prokury może udzielić zarówno przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS, jak i osoby fizyczne, które podlegają wpisowi do CEiDG.

Udzielenie prokury pod rygorem nieważności powinno mieć formę pisemną.

Zakresem prokury objęte są czynności sądowe i pozasądowe, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jednakże do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nieruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności. Prokurent nie może również podejmować czynności niedotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa.

Natomiast pełnomocnictwo może obejmować umocowanie do pojedynczej czynności prawnej albo do czynności określonych rodzajowo albo do czynności zwykłego zarządu. Ostatni wymieniony tutaj rodzaj pełnomocnictwa określany jest mianem pełnomocnictwa ogólnego.

Jeśli chodzi o formę pełnomocnictwa, jedynie pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Udzielając pełnomocnictwa w formie innej niż pisemna należy jednak mieć na uwadze ograniczenia dowodowe w sprawach między przedsiębiorcami.

Ponadto, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.
W praktyce kwestie pełnomocnictw budzą wiele trudności. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się z zawodowym prawnikiem. Prawidłowość umocowania rzutuje w znacznym stopniu na kwestie skutków czynności prawnej.

Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji dotyczących różnic pomiędzy wymienionymi tu rodzajami pełnomocnictw lub porady dotyczącej tego, jakiego rodzaju pełnomocnictwo wybrać w konkretnej sytuacji proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady prawnej w konkretnej sprawie. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu.