Mediacje

Mec. Agnieszka Zając posiada uprawnienia mediatora i pomaga stronom w znalezieniu najlepszych dla nich rozwiązań w sposób bezstronny, rzeczowy i profesjonalny. W ofercie Kancelarii znajdują się zarówno dobrowolne mediacje prywatne w złożonych sprawach wymagających wszechstronnych uzgodnień, jaki i szybkie mediacje w drobnych sprawach, np.:

– konsumenckie;

– dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umów, w tym umowy najmu oraz umowy o roboty budowlane;

– naruszenie dóbr osobistych oraz innych praw lub uprawnień wynikających z innych tytułów niż umowa;

– naruszenie własności lub posiadania.

Korzyści wynikające z mediacji  wynikają przede wszystkim z tego, że mediacja pozwala utrzymać po jej zakończeniu dobrą relację między stronami mediacji. Natomiast spór sądowy często kończy się zerwaniem kontaktów między stronami sporu. Inne zalety mediacji, a zarazem odrębności w stosunku do postępowania sądowego, to m.in.:

– szybkość postępowania – od 1 do 6 spotkań w odstępach czasu uzgodnionych ze stronami;

– możliwość współdecydowania przez strony o wyniku sprawy i wyboru najkorzystniejszego rozstrzygnięcia, które może się różnić od decyzji Sądu;

– poufność postępowania („Mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji. Strony mogą zwolnić mediatora i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym z tego obowiązku.” );

– brak ograniczenia procedurami wynikającymi z większości procedur norm prawa stanowionego za wyjątkiem zatwierdzenia ugody przez Sąd i jej wykonania;

– możliwość wykonania ugody na równi z wyrokiem Sądu;

Przeprowadzenie mediacji prywatnej jest dobrowolne na każdym etapie i wymaga zawarcia umowy z mediatorem oraz akceptacji regulaminu mediacji i uiszczenia kosztów mediacji na rzecz mediatora.

Zapraszam do kontaktu osoby zainteresowane.

 

Wpis ma charakter popularyzatorski i nie stanowi porady w konkretnej sprawie. Ze względu na różnorodność możliwych stanów faktycznych autorka nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści wpisu. W celu uzyskania indywidualnej porady prawnej proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.